Topic

ไขความหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นำเสนอเรื่องการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ คำศัพทต่างๆ พร้อมความหมาย การนำไปใช้ และแผนภาพความเชื่อมโยงศัพท์ต่างๆ

#FileSizeDownload
1 ไขความหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3.76M Download