S01 S02 และ S03 : ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy)

รายละเอียดหลักสูตร

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจปรับเปลี่ยนกำหนดการและรูปแบบของการเรียนหลักสูตร S01 S02 และ S03 แต่ละรุ่น โปรดติดตามความคืบหน้าซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบเป็นระยะทางเว็บไซต์นี้

**หลักสูตร S01-S03 รุ่นที่ 3-5: อบรมแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams**

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสร้างทักษะในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปฏิบัตินโยบาย และกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนของธุรกิจ พร้อมทั้งการระบุผู้มีส่วนได้เสียและการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นที่สอดคล้องกับบริบทองค์กร เพื่อนำมาจัดทำแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้

S01: หลักสูตรการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจ (Sustainability Commitment)

 • ค่านิยม และกรอบการบริหารจัดการ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจทั้งหมดอย่างสอดคล้องกับบริบทองค์กร
 • การค้นหาประเด็นความยั่งยืนที่องค์กรมีอยู่แล้ว การมองหาโอกาสและความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียในปัจจุบัน
 • การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในรูปแบบของการนำเสนอคุณค่าต่อสังคม (Value Proposition)
 • การเตรียมความพร้อมบุคลากรและทีมงานเพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงการทำงานของทั้งองค์กร

 

S02: หลักสูตรการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้เสีย (Supply Chain and Stakeholder Analysis)

 • การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และบ่งชี้ผู้มีส่วนได้เสียแบบห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน
 • การวิเคราะห์ประเด็นความยั่งยืนอย่างครอบคลุมผลกระทบและความคาดหวังทั้งต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย (เช่น ต้นทุน รายได้ ความเสี่ยง ฯลฯ)
 • การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) เพื่อบ่งชี้ประเด็นสำคัญระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้เสีย
 • การจัดหมวดหมู่ประเด็นและความแตกต่างของประเด็น เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ (Materiality for Business Strategy) และการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย (Materiality for Reporting)
 • การออกแบบกรอบการดำเนินงานที่ยั่งยืน (Sustainability Framework) โดยเลือกใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เหมาะสมกับธุรกิจ (เช่น Triple Bottom Line, Corporate Citizenship, Creating Shared Value, The Natural Step)

 

S03: หลักสูตรการกำหนดกลยุทธ์และวิธีการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร (Sustainability Strategy and Initiative)

 • การตรวจสอบประเด็นความยั่งยืนภายใต้กรอบการดำเนินงานที่ยั่งยืนและห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน รวมถึงการค้นหาประเด็นสำคัญ (Materiality, Material Issues and Strategic Priorities)
 • การกำหนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ตลอดจนกิจกรรมและโครงการเกี่ยวข้องที่มีเป้าหมายหรือระยะเวลาดำเนินการชัดเจน เพื่อตอบสนองต่อประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • การเลือกเปิดเผยข้อมูลกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและประเด็นสำคัญ ตลอดจนความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องของการตอบสนองประเด็นสำคัญ

หมายเหตุ: หลักสูตร S01 S02 และ S03 รุ่นที่ 4 เดือนกันยายน 2563 จัดสำหรับกลุ่มเฉพาะกิจเท่านั้น (Invitation for specific group only)

ระยะเวลา : 6 วัน (36 ชั่วโมง)

* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร
หรือรายละเอียดการอบรม ตามความเหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหารระดับกลางและสูง ที่มีส่วนในการกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร หรืองานด้านการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร หรือด้านอื่นๆ อาทิ การพัฒนาธุรกิจ กลยุทธ์องค์กร ทรัพยากรบุคคล ชุมชนสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร การตลาด การผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย เป็นต้น

ระดับเนื้อหา

เชิงปฏิบัติการ

สถานที่อบรม

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วิทยากร

อาจารย์อนันตชัย ยูรประถม

ค่าใช้จ่าย

15,000 บาทต่อคน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย

วันและเวลาอบรม

รุ่น 1
5-6 ก.พ. 2563
12-13 ก.พ. 2563
19-20 ก.พ. 2563

09.00 - 16.00 น.
รุ่น 2
9-10 มิ.ย. 2563
17-18 มิ.ย. 2563
24-25 มิ.ย. 2563

09.00 - 16.00 น.
รุ่น 3
8-9 ก.ค. 2563
14-15 ก.ค. 2563
21-22 ก.ค. 2563

09.00 - 16.00 น.
รุ่น 4
2-3 ก.ย. 2563
9-10 ก.ย. 2563
16-17 ก.ย. 2563

09.00 - 16.00 น.
รุ่น 5
11-12 พ.ย. 2563
18-19 พ.ย. 2563
23-24 พ.ย. 2563

09.00 - 16.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SET Contact Center 0-2009-9999
หรือ E-mail : SETContactCenter@set.or.th