Children's Rights for Corporate Sustainability

รายละเอียดหลักสูตร

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ UNICEF Thailand เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หลักสูตรพื้นฐาน Better Business for Children: Children's Rights for Corporate Sustainability

เป็นการอบรมเพื่อบูรณาการเรื่องของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในมิติของ "สิทธิเด็ก กับ ความเสี่ยงด้านความยั่งยืนขององค์กร"

เนื้อหาการเรียนจะอ้างอิงกับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

  • โดยการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและเด็กในฐานะผู้มีส่วนได้เสียในมิติของสถานประกอบการ ในผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงในชุมชน
  • การเชื่อมโยงและลดผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านความยั่งยืนขององค์กร
  • การรายงานความก้าวหน้าด้านสิทธิเด็กในรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืน ที่แบ่งเป็นสิ่งแวดล้อม

 

หลังจากผ่านการอบรมแล้ว บริษัทจะสามารถนำผลจากการอบรมไปใช้เป็นกลยุทธ์ในการลดผลกระทบของบริษัทต่อสิทธิเด็ก รวมถึงใช้ประกอบการทำรายงาน One Report ในส่วนของสิทธิมนุษยชนอีกด้วย

ใช้เวลาอบรมรวม 2 วัน โดยมี Networking Session เสริมเพื่อแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันสำหรับใช้เป็น case study ให้ผู้เรียนนำกลับไปต่อยอดปรับปรุงภายในองค์กรของตนเอง และเป็นแนวทางการดำเนินการต่างๆ รวมถึงการเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ ซึ่งเป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐาน จะได้สิทธิในการสมัครเข้าร่วมคลาส Advance ต่างๆ เช่น การวัดและประเมินผลกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิทธิเด็ก เป็นต้น

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าอบรม >> โปรดติดต่อโดยตรงที่ คุณมรกต พรพิบูลย์ อีเมล: morakot@sbdithailand.com

หมายเหตุ: การสมัครอบรมตามกลุ่มอุตสาหกรรม จะมีประโยชน์ต่อบริษัทในด้านเนื้อหาที่จะเน้นเกี่ยวกับแนวคิดและกรณีศึกษาของอุตสาหกรรมนั้น แต่หากท่านไม่สะดวกตามวันและเวลาดังกล่าวของกลุ่ม ก็สามารถเลือกเรียนในกลุ่มอื่นๆ ได้

ระยะเวลา : 2 วัน (12 ชั่วโมง)

* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร
หรือรายละเอียดการอบรม ตามความเหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดซื้อจัดจ้าง การบริกาจัดการบุคลากรและทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความเสี่ยงขององค์กร

ระดับเนื้อหา

ระดับพื้นฐาน ในรูปแบบเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

ค่าใช้จ่าย

ไม่เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เข้าร่วม โดยองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย

วันและเวลาอบรม
รุ่น 2 กลุ่ม Global Compact Network Thailand (GCNT)

• 18-19 ม.ค. 2564
เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม

Zoom Meeting (อาจมีเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

วิทยากร

อาจารย์อนันตชัย ยูรประถม

วันและเวลาอบรม
รุ่น 3 กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ

• 27-28 ม.ค. 2564
เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม

Zoom Meeting (อาจมีเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

วิทยากร

อาจารย์อนันตชัย ยูรประถม

วันและเวลาอบรม
รุ่น 4 กลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน

• 8-9 ก.พ. 2564
เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม

Zoom Meeting (อาจมีเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

วิทยากร

อาจารย์อนันตชัย ยูรประถม

วันและเวลาอบรม
รุ่น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (รวมเกษตรและอาหาร)

• 8-9 มี.ค. 2564
เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม

Zoom Meeting (อาจมีเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

วิทยากร

อาจารย์อนันตชัย ยูรประถม

วันและเวลาอบรม
รุ่น 6 กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม

• 27-28 พ.ค. 2564
เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม

Zoom Meeting (อาจมีเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

วิทยากร

อาจารย์อนันตชัย ยูรประถม

วันและเวลาอบรม
รุ่น 7 กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร

• 23-24 มิ.ย. 2564
เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม

Zoom Meeting (อาจมีเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

วิทยากร

อาจารย์อนันตชัย ยูรประถม

วันและเวลาอบรม
รุ่น 8 กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

• 19-20 ก.ค. 2564
เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม

Zoom Meeting (อาจมีเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

วิทยากร

อาจารย์อนันตชัย ยูรประถม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SET Contact Center 0-2009-9999
หรือ E-mail : SETContactCenter@set.or.th