Women’s Empowerment Principles (WEPs)

รายละเอียดหลักสูตร

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ Women’s Empowerment Principles (WEPs) Training

เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และผลักดันนโยบายและแนวทางปฏิบัติในองค์กรที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ โดยใช้แนวคิดจากข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างพลังสตรี (Women’s Empowerment Principles: WEPs)

การอบรมนี้ดำเนินการภายใต้โครงการ WeEmpowerAsia ประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) และสหภาพยุโรป (EU) โดยรับสมัครรุ่นละ 30 ท่าน

การอบรมแต่ละรุ่น แบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 : WEP01 เรียนหลักการพื้นฐานของ WEPs (ใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมง 30 นาที)
ช่วงที่ 2 : WEP02 เจาะลึกการนำ WEPs ไปใช้งานจริงในบริบททางธุรกิจ 4 ด้าน โดยแบ่งการเรียนเป็น 4 ครั้ง (ใช้เวลาเรียนครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาที) ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถเลือกเรียนด้านใดด้านหนึ่งอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือจะมากกว่า 1 ด้านก็ได้
ช่วงที่ 3 : WEP03 แบ่งปันประสบการณ์การใช้ WEPs ในองค์กร เพื่อพัฒนาและสร้างความยั่งยืน (ใช้เวลาเรียน 1ชั่วโมง 30 นาที)

รายละเอียดหลักสูตร

WEP01 : WEPs Awareness Training (9.30 - 12.00 น.)

 • ทำความรู้จักข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างพลังสตรี (Women’s Empowerment Principles: WEPs) ทั้งหลักการพื้นฐาน ความสำคัญ
 • เรียนรู้จากกรณีศึกษาการนำ WEPs ไปใช้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจ โดยเน้นที่ Insights และ Best Practices
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและฝึกวางแผนการนำ WEPs มาใช้ในทางปฏิบัติ
 • เรียนรู้การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเพศ (Gender Gap Analysis Tool: GAT) เพื่อประเมินสถานะด้านความเท่าเทียมทางเพศในองค์กร

 

WEP02 : WEPs Intensive Training (10.30 - 12.00 น.)

 • เจาะลึกการนำ WEPs ไปใช้ในบริบททางธุรกิจ 4 ด้าน โดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมเลือกเข้าอย่างน้อย 1 ด้าน ได้แก่
    ครั้งที่ 1 ด้านผู้นำ (Leadership)
    ครั้งที่ 2 ด้านสถานที่ทำงาน (Workplace)
    ครั้งที่ 3 ด้านตลาด (Marketplace)
    ครั้งที่ 4 ด้านชุมชน (Community)
 • ตรวจสอบสุขภาพองค์กร วิเคราะห์ผลการประเมิน Gender Gap Analysis Tool (GAT)
 • วางแผนการนำ WEPs ไปใช้จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กร

 

WEP03 : Community of Practice (10.30 - 12.00 น.)

 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) และความท้าทาย (Challenges) จากการนำ WEPs ไปใช้ในองค์กร
 • ระดมสมองเพื่อหาแนวทางการพัฒนาและต่อยอดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ใช้ในองค์กร เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศและผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
 • รับคำแนะนำการพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรด้านความเท่าเทียมทางเพศ

 

ตารางการเรียน

  * WEP02 และ WEP03 เรียนพร้อมกันทุกรุ่น

  * WEP02 ให้เลือกเรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าอบรม >> โปรดติดต่อโดยตรงที่ WeEmpowerAsia@Kenan-asia.org โทร. 02-260-0380 ต่อ 508-510

Link รับสมัคร รุ่นที่ 1 Click รุ่นที่ 2 Click รุ่นที่ 3 Click

ข้อมูลเพิ่มเติม

ระยะเวลา : 5 ชั่วโมง 30 นาที

* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร
หรือรายละเอียดการอบรม ตามความเหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร และผู้จัดการแผนกต่างๆ เช่น แผนกทรัพยากรบุคคล การตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง CSR ที่สนใจนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ

ระดับเนื้อหา

ระดับพื้นฐาน ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

ค่าใช้จ่าย

ไม่เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เข้าร่วม โดยองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) และ สหภาพยุโรป (EU) ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย

วันและเวลาอบรม
รุ่น 1

• 27 ม.ค. 2564
• 27 เม.ย. 2564
• 11 พ.ค. 2564
• 29 มิ.ย. 2564
• 27 ก.ค. 2564
• 19 ส.ค. 2564
เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม

Zoom Meeting

วิทยากร

ดร. วิชัย ลิมปิติกรานนท์ คุณสุวิภา ฉลาดคิด คุณสุนิสา สาธิตอเนกชัย

วันและเวลาอบรม
รุ่น 2

• 24 ก.พ. 2564
• 27 เม.ย. 2564
• 11 พ.ค. 2564
• 29 มิ.ย. 2564
• 27 ก.ค. 2564
• 19 ส.ค. 2564
เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม

Zoom Meeting

วิทยากร

ดร. วิชัย ลิมปิติกรานนท์ คุณสุวิภา ฉลาดคิด คุณสุนิสา สาธิตอเนกชัย

วันและเวลาอบรม
รุ่น 3

• 31 มี.ค. 2564
• 27 เม.ย. 2564
• 11 พ.ค. 2564
• 29 มิ.ย. 2564
• 27 ก.ค. 2564
• 19 ส.ค. 2564
เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม

Zoom meeting

วิทยากร

ดร. วิชัย ลิมปิติกรานนท์ คุณสุวิภา ฉลาดคิด คุณสุนิสา สาธิตอเนกชัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SET Contact Center 0-2009-9999
หรือ E-mail : SETContactCenter@set.or.th