SDG Action Manager : บูรณาการ SDGs สู่การบริหารจัดการและสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างยั่งยืน

รายละเอียดหลักสูตร

INVITATION ONLY

Global Compact Network Thailand ร่วมกับ B Corp Thailand โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ SDG Action Manager บูรณาการ SDGs สู่การบริหารจัดการและสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

ชุดหลักสูตรการใช้เครื่องมือด้านความยั่งยืนให้ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป็นหลักสูตรการอบรมที่สอนการใช้เครื่องมือที่สามารถประเมินการดำเนินการธุรกิจให้ตอบโจทย์เป้าประสงค์การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ประการภายในปี 2030 ตามที่องค์การสหประชาชาติได้ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งเหลือเวลาในการดำเนินการให้ตอบโจทย์ในอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็น “ทศวรรษแห่งการลงมือทำ” ที่เราทุกคนต้องเริ่มลงมือทำอย่างจริงจัง

จากวิกฤตการณ์ที่ผ่านมาทำให้เรื่องของความยั่งยืนนั้น เป็นอีกโจทย์ที่นักบริหารจัดการหลายท่านต้องกลับมาขบคิดถึงการบริหารความเสี่ยงที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน จะเห็นได้ว่าความยั่งยืนล้วนแต่ผูกโยงกับขีดความสามารถและมูลค่าขององค์กรให้เติบโตได้ในยุคที่เกิดวิกฤตการณ์

SDG Action Manager จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตอบโจทย์ให้องค์กรของท่านสามารถ “เข้าใจ เข้าถึง และเรียนรู้” การทำธุรกิจอย่างไรให้ตอบเป้าประสงค์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • เข้าใจ : เข้าใจว่าองค์กรมีความเสี่ยงและโอกาสอย่างไรจากการดำเนินงานขององค์กร
 • เข้าถึง : เข้าถึงประเด็นปัญหา กระบวนการในการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการที่จะตั้งเป้าหมายร่วมกันในการตอบโจทย์เป้าประสงค์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • เรียนรู้ : การเรียนรู้ร่วมกันในการที่จะขยายขีดความสามารถของการดำเนินทางธุรกิจที่สามารถตอบสนองเป้าหมายทางสังคมได้

 

กำหนดการอบรม

ปีนี้การอบรม SDG Action Manager ได้มีการจัดการอบรมรวม 4 รุ่น โดยแต่ละรุ่นแบ่งการอบรมออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

 • ช่วงที่ 1 Workshop day ซึ่งมีการจัดการอบรมออกในรูปแบบ Hybrid Workshop โดยแบ่งเป็น Onsite workshop และ Virtual Workshop ที่จะเป็นการปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจให้รู้จักกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : SDGs ไปจนถึงการทำความรู้จักตัวเครื่องมือ SDG Action Manager ในระดับพื้นฐาน
 • ช่วงที่ 2 เป็นการติดตามผลต่อในอีก 3 ครั้งที่เป็นการเจาะลึกที่ให้แต่ละองค์กรได้นำกรณีศึกษาไปปรับใช้ในธุรกิจของตัวเองได้
 • รวมเวลาที่ใช้เรียนตลอดระยะเวลาของหลักสูตรประมาณ 1 เดือนครึ่ง รวม 4 ครั้ง

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้

ท่านจะได้ฝึกสร้างทักษะในการใช้เครื่องมือกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งหลักการในการประเมินเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับบริบทองค์กร เพื่อนำมาจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านความยั่งยืนของธุรกิจ รวมถึงสามารถประเมินผลกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนได้ ดังนี้

 • Find your starting point : สามารถกำหนดทิศทางในการเริ่มต้นการดำเนินการตามกรอบ SDGs ได้
 • Understand and share your impact : สามารถทำความเข้าใจช่วยให้เห็นแนวทางของตัวชี้วัด SDGs ที่อยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกัน
 • Set goals and track improvement : สามารถช่วยในการตั้งเป้าหมาย และติดตามผลเพื่อนำไปปรับเเก้การดำเนินงานขององค์กรได้
 • Collaborate across your company : สามารถเพิ่มผู้เข้าใช้งานได้หลายคนเพื่อให้มีส่วนในการร่วมประเมิน ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการขององค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 • Learn at every step : สามารถช่วยเรียนรู้ในทุกการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเรามีตัวอย่างจาก Best Practice มาให้ได้ศึกษาและมี Benchmark ในการช่วยเปรียบเทียบ
 • Trailblaze together : ผู้บุกเบิกการขับเคลื่อนมาตรฐานและแนวทางการประเมิน SDGs สู่การพัฒนาธุรกิจในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม

 

ค่าใช้จ่าย 

หลักสูตรนี้ดำเนินการโดย Global Compact Network Thailand  (GCNT) และมีค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บโดย GCNT ซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียใดๆ กับการเรีกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าว ดังนั้นผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถพิจารณาเข้าร่วมได้ตามที่เห็นสมควร

การรับสมัคร

สอบถามรายละเอียด และสมัครเข้าอบรม >> โปรดติดต่อโดยตรงที่ Global Compact Network Thailand หรือ B Corp Thailand
โทร. 089-680-1233, 090-669-3961
Email: bcorpthailand@nisecorporation.com
Website:  https://globalcompact-th.com/ หรือ https://www.bcorpthailand.org/

ระยะเวลา : One Day Workshop เวลา 09.30-16.30 น. และ Deep dive session เวลา 16.00-17.30 น.

* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร
หรือรายละเอียดการอบรม ตามความเหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

นักบริหารจัดการที่ต้องการนำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน: SDGs ไปปรับใช้กับแผนยุทธศาสตร์ความยั่งยืนขององค์กรเพื่อบริหารความเสี่ยง และขับเคลื่อนความยั่งยืนของธุรกิจ SDG Action Manager มีข้อคำถามที่จะช่วยให้เห็นแนวทางของตัวชี้วัด SDGs ที่อยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกัน เพื่อทำความเข้าใจ และช่วยเปรียบเทียบกับกรอบการประเมินตามข้อกำหนด SDGs เครื่องมือนี้ยังสามารถช่วยในการตั้งเป้าหมาย และติดตามผลเพื่อนำไปปรับเเก้การดำเนินงานขององค์กรได้จากการมีตัวชี้วัดและระบบประเมินผล โดยเรามีเครื่องมือตามมาตรฐานสากลที่ได้มีการรับรองจากทาง United Nation Global Compact (UNGC) และ B LAB ที่มีเครือข่ายกว่า 75 ประเทศทั่วโลก

ระดับเนื้อหา

การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ โดยการอธิบายถึงหลักการและนำกรณีศึกษาขององค์กรมายกตัวอย่างให้เห็นผล และติดตามผลต่อในอีก 3 ครั้ง เพื่อให้แต่ละองค์กรนำไปปรับใช้ในธุรกิจให้เกิดเป็นรูปธรรม

ค่าใช้จ่าย

GCNT เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 12,000 บาท/ท่าน สำหรับผู้ลงทะเบียนแบบ Onsite Workshop Day และ 9,999 บาท/ท่าน สำหรับผู้ลงทะเบียนแบบ Virtual Workshop Day

วันและเวลาอบรม
รุ่นที่ 2

• 4 มิ.ย. 2564
• 10 มิ.ย. 2564
• 17 มิ.ย. 2564
• 24 มิ.ย. 2564
เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม

One Day Workshop อบรมที่ AIA Capital และ Zoom Meeting/ Deep dive session อบรมผ่านระบบ Zoom Meeting

วิทยากร

คุณธันยพร กริชติทายาวุธ และคุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์

วันและเวลาอบรม
รุ่นที่ 3

• 5 ส.ค. 2564
• 11 ส.ค. 2564
• 19 ส.ค. 2564
• 26 ส.ค. 2564
เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม

One Day Workshop อบรมที่ AIA Capital และ Zoom Meeting/ Deep dive session อบรมผ่านระบบ Zoom Meeting

วิทยากร

คุณธันยพร กริชติทายาวุธ และคุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์

วันและเวลาอบรม
รุ่นที่ 4

• 4 พ.ย. 2564
• 11 พ.ย. 2564
• 18 พ.ย. 2564
• 25 พ.ย. 2564
เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม

One Day Workshop อบรมที่ AIA Capital และ Zoom Meeting/ Deep dive session อบรมผ่านระบบ Zoom Meeting

วิทยากร

คุณธันยพร กริชติทายาวุธ และคุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SET Contact Center 0-2009-9999
หรือ E-mail : SETContactCenter@set.or.th