Principles and Guidelines

Principles and Guidelines

ปัจจุบันมีองค์กรทั้งไทยและสากลหลายแห่งจัดทำหลักการ กรอบการดำเนินงาน มาตรฐาน และคู่มือการจัดการธุรกิจอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ทั้งที่เป็นหลักการบริหารจัดการทั่วไปและการบริหารจัดการแบบเฉพาะประเด็น เช่น การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการสิ่งแวดล้อม การเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

สำหรับตลาดทุนไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดทำหลักการและคู่มือหลายฉบับสำหรับบริษัทจดทะเบียนเลือกนำไปประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพของธุรกิจและรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ตัวอย่างคู่มือ

และแนวปฏิบัติสำหรับ
บริษัทจดทะเบียน

คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2562

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำคู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานและองค์ประกอบของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นรากฐานสำคัญร่วมกับการบริหารจัดการอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการบูรณาการเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าไปในกระบวนการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายแห่งการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code) สำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยเนื้อหา CG Code ประกอบด้วย 8 หมวด ที่มุ่งสร้างความตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่ต้องสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนผ่านการกำหนดเป้าหมายธุรกิจ การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม นอกจากนี้ต้องสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย ส่งเสริมนวัตกรรมธุรกิจ ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล อีกทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

CHECKLIST พิชิตธุรกิจยั่งยืนฉบับ SMES ปี 2559

นำเสนอกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนอย่างง่ายสำหรับธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและธุรกิจที่เพิ่งเริ่มพัฒนาเรื่องความยั่งยืนให้สามารถบูรณาการเรื่องความยั่งยืนสู่กระบวนการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน

ไขความหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558

ประมวลคำศัพท์ด้านความยั่งยืนเพื่อทำความเข้าใจแนวคิดและแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนของกิจการ ปี 2556

ให้หลักการและแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อนำไปบูรณาการบริหารจัดการองค์กรอย่างรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ปี 2556

ให้แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับวิธีกำหนดนโยบายและแผนงานด้านความยั่งยืนระดับองค์กร การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย การกำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน การกำหนดแผนปฏิบัติการ รวมถึงประเด็นท้าทายที่อุตสาหกรรมต้องคำนึงถึง

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555

ให้หลักปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วย 5 หมวดและหลักปฏิบัติย่อยที่สอดคล้องกับหลักการสากลด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีของ OECD

ก้าวแรกสู่ CSR การสร้างความแตกต่างที่ยั่งยืน ปี 2553

ให้ความรู้เพื่อทำความเข้าใจพื้นฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการอันจะนำไปสู่การขยายผลและการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม ปี 2551

ให้คำนิยาม หลักการและแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อเป็นความรู้พื้นฐาน