ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมุ่งสร้างคุณค่าตลาดทุน

คุณภาพของบริษัทจดทะเบียน ผู้ลงทุน และสถาบันตัวกลางเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความมั่นคงและก้าวหน้าของตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมศักยภาพของผู้เกี่ยวข้องเหล่านี้ให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับและพัฒนาคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่นอกจากต้องมีการบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังต้องดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้หลัก
บรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เริ่มพัฒนารากฐานด้านคุณภาพให้แก่บริษัทจดทะเบียนด้วยการสร้างเสริมวัฒนธรรมบรรษัทภิบาล (CG Culture) โดยเน้นบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี จวบจนปัจจุบันได้ขยายฐานของการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนไปสู่แนวคิดของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเน้นการขับเคลื่อนองค์กรตั้งแต่ระดับนโยบาย กลยุทธ์และกระบวนการดำเนินงานที่บูรณาการอย่างสอดคล้องไปพร้อมกับประเด็น ESG ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ หลักสูตรอบรม สัมมนา การให้คำปรึกษาเชิงลึกรายกลุ่มอุตสาหกรรมและรายบริษัท การสร้างคลังความรู้ เครื่องมือ และแนวปฏิบัติสำหรับนำไปใช้ในการทำงาน อีกทั้งสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานด้าน ESG เพื่อปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

บริการของเรา

หลักสูตรอบรมระดับพื้นฐานและเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนและหลักสูตร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น ESG

สำหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อเสริมสร้างทักษะการดำเนินงานให้แก่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โดยมีทั้งการเข้าอบรมในชั้นเรียนและการเรียนแบบ e-Learning

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการด้านการเปิดเผยข้อมูล ESG

สำหรับบริษัทจดทะเบียนตามมาตรฐานการรายงานของไทยและสากล

หลักสูตรอบรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์

สำหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ โดยเป็นการเรียนแบบ
e-Learning

สัมมนา

สำหรับผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การให้คำปรึกษาด้าน ESG

สำหรับบริษัทจดทะเบียนแบบรายบริษัท
(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม SRcenter@set.or.th)

โปรแกรม ESG Health Check

สำหรับบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและเล็ก เพื่อเป็นเครื่องมือตรวจสอบสถานะการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัทด้วยตนเอง

โครงการส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนที่มีศักยภาพเข้าสู่ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนสากล Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)

ผ่านหลักสูตรอบรมตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ระดับเข้มข้น ตลอดจนการให้คำปรึกษาเชิงลึกรายบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทในการเข้าร่วมประเมินความยั่งยืนของ S&P Dow Jones

การประเมินความยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI)

สำหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อยกย่องเชิดชูบริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีด้าน ESG และเป็นโครงการที่ต่อยอดไปสู่การมอบ รางวัลด้านความยั่งยืน ให้แก่บริษัทที่มีผลประกอบการอย่างโดดเด่นอีกด้วย

ตลาดทุนมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียน ผู้ลงทุนและสถาบันตัวกลาง
เพื่อรากฐานในการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน