หลักสูตรการรายงานความยั่งยืนตามกลุ่มอุตสาหกรรม

รายละเอียดหลักสูตร

INVITATION ONLY สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์

หลักสูตรการรายงานความยั่งยืนตามกลุ่มอุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรที่อยู่ภายใต้ "โครงการอบรมและ Workshop หลักสูตรการรายงานความยั่งยืนตามกลุ่มอุตสาหกรรม" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำรายงานความยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการจัดทำรายงานความยั่งยืน ที่สอดคล้องกับคู่มือการรายงานความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน หรือ Sustainability Reporting Guide ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะเผยแพร่ต่อไป คู่มือดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาและสนับสนุนการจัดทำรายงานความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับแบบ 56-1 One Report ของสำนักงาน ก.ล.ต. และในขณะเดียวกันก็สามารถสอดรับกับมาตรฐานการรายงานในระดับสากล

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้

 • เข้าใจกระบวนการจัดทำรายงานความยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ
 • สามารถวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย และวิเคราะห์ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และนำมาซึ่งข้อมูลหลักในการจัดทำรายงาน
 • เข้าใจตัวชี้วัดทั่วไปของผลการดำเนินงานความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และสามารถนำตัวชี้วัดเหล่านั้นมาใช้รายงานได้อย่างสอดคล้องกับแบบ 56-1 One Report
 • สามารถจัดทำรายงานความยั่งยืนโดยนำตัวชี้วัดตามกลุ่มอุตสาหกรรมมาใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 

รูปแบบการอบรม

การบรรยาย ร่วมกับการทำ Workshop เพื่อทดลองลงมือปฏิบัติจริง

จำนวนที่รับสมัคร

รับสมัครบริษัทจดทะเบียนเข้าอบรมรุ่นละ 15 บริษัท

กำหนดการอบรม

การอบรมจัด 8 รุ่นตาม 8 กลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์ฯ ระหว่าง กรกฎาคม-กันยายน 2564 โดยแต่ละรุ่นใช้เวลาอบรมรวม 2 วัน เวลา 9.00 - 17.00 น. ดังนี้

 • รุ่น 1 กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2564
 • รุ่น 2 กลุ่มเทคโนโลยี วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2564
 • รุ่น 3 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
 • รุ่น 4 กลุ่มทรัพยากร วันที่ 24-25 สิงหาคม 2564
 • รุ่น 5 กลุ่มบริการ วันที่ 30-31 สิงหาคม 2564
 • รุ่น 6 กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค วันที่ 6-7 กันยายน 2564
 • รุ่น 7 กลุ่มธุรกิจการเงิน วันที่ 13-14 กันยายน 2564
 • รุ่น 8 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง วันที่ 20-21 กันยายน 2564

 

เนื้อหาการอบรมและ Workshop

 • กระบวนการรายงาน และการกำหนดขอบเขตการรายงาน (Overview reporting process and boundary)
 • การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ และการกำหนดผู้มีส่วนได้เสียบนห่วงโซ่คุณค่า (Business value chain and identify stakeholder)
 • การสานสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย และการวิเคราะห์ผลความคาดหวัง (Stakeholder engagement and extraction)
 • การกำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality assessment)
 • การบริหารจัดการประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Management approach)
 • การเขียนรายงาน (Report writing)
 • บทส่งท้ายและกรณีศึกษาของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Summary and best practice)

 

กำหนดการรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่ามีบริษัทสมัครเต็มจำนวน

เงื่อนไขการสมัคร

 1. การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรนี้ ถือเป็นการสมัครเข้าร่วม "โครงการอบรมและ Workshop หลักสูตรการรายงานความยั่งยืนตามกลุ่มอุตสาหกรรม" ไปพร้อมกัน
 2. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสงวนสิทธิการเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้น (ฺInvitation only)
 3. บริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้อง (1) ไม่เคยรายงานตาม GRI Standards มาก่อน และ (2) ไม่เคยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพการรายงานความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ มาก่อน
 4. บริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องจัดให้มีทีมงาน (Working Team) ด้านการจัดทำรายงานความยั่งยืน และทีมงานฯ ดังกล่าวทุกท่านต้องเข้าเรียน หลักสูตรการเตรียมพร้อมจัดทำ Sustainability Disclosure ตาม One Report (Click ที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร คู่มือการเข้าเรียน ฯลฯ) ซึ่งเป็นการเรียนแบบ e-Learning ที่ระบบ SET e-Learning (Click) โดยต้องเรียนให้ครบ 100% และมีผลการสอบผ่านไม่น้อยกว่า 80% ก่อนถึงกำหนดวันอบรมของบริษัท 
 5. บริษัทตกลงและรับทราบว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบริษัทตามเกณฑ์การพิจารณาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และบริษัทยอมรับและตกลงว่าผลการพิจารณาคัดเลือกของตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. ในกรณีที่บริษัทที่ได้รับการคัดเลือก ได้ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ หลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งผลการคัดเลือกแล้ว หรือไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ จนเสร็จสิ้นโดยไม่มีเหตุอันควร บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยชำระแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วัน

 

ขั้นตอนการสมัคร

 1. บริษัทจดทะเบียนที่สนใจ โปรดกรอกแบบแสดงความประสงค์สมัครเข้าร่วม "โครงการอบรมและ Workshop หลักสูตรการรายงานความยั่งยืนตามกลุ่มอุตสาหกรรม" และส่งไปยังอีเมล SRcenter@set.or.th (Click ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแบบแสดงความประสงค์ฯ)
 2. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยืนยันการสมัครและแจ้งผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ให้บริษัทรับทราบทางอีเมลของผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบโครงการฯ และผู้ประสานงานโครงการฯ ที่ระบุไว้ในแบบแสดงความประสงค์ฯ
 3. ทีมงาน (Working Team) ด้านการจัดทำรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ทุกท่านต้องลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมผ่านระบบ SET Link ภายในวันและเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม SR Center โทรศัพท์ 0-2009-9891, 0-2009-9887 หรืออีเมล SRcenter@set.or.th

ระยะเวลา : อบรม 2 วัน เวลา 9.00 - 17.00 น.

* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร
หรือรายละเอียดการอบรม ตามความเหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานความยั่งยืน ทั้งผู้ให้ข้อมูล ผู้รวบรวมข้อมูล และผู้เรียบเรียงข้อมูล

ระดับเนื้อหา

เนื้อหาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยเน้นผลลัพธ์ที่บริษัทจดทะเบียนสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นรายงานความยั่งยืนของบริษัทได้

ค่าใช้จ่าย

100,000 บาทต่อบริษัท โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามเงื่อนไขที่กำหนด

สถานที่อบรม

อบรมผ่านระบบ Microsoft Teams

วิทยากร

อบรมผ่านระบบ Microsoft Teams

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SET Contact Center 0-2009-9999
หรือ E-mail : SETContactCenter@set.or.th