TCFD & SDGs Workshop: Advanced

รายละเอียดหลักสูตร

INVITATION ONLY สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน Climate Change มีบทบาทต่อการบริหารธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ การเปิดเผยข้อมูลตามข้อเสนอแนะของ TCFD (Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures) จึงมีความสำคัญและเป็นที่ต้องการมากขึ้น เพราะเป็นการเปิดเผยข้อมูล Climate Risk และการกำหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายในการดำเนินงาน เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถรับมือกับ Climate Change ซึ่งกระทบต่อผลประกอบการทางการเงินของธุรกิจ และมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนด้วย

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องจากหลักสูตร TCFD & SDGs Workshop for Beginners ที่จัดเมื่อวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2564 (Click ที่นี่ เพื่อดูคลิปวิดีโอและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม)

วัตถุประสงค์

UK PACT Green Recovery Challenge Fund (GRCF) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมจัดหลักสูตรอบรม TCFD & SDGs Workshop: Advanced ที่ชื่อว่า UK PACT Green Recovery Challenge Fund Capacity Building Pragram for Thailand - Advanced Workshop" เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนแล:การเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางของ TCFD ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลของ GRI, CDP และ SDGs โดยเชิญวิทยากรจาก GRI และ CDP เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรม

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้

  • แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ โรดแม้ป และแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ TCFD
  • การพัฒนากลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลของ GRI, CDP และ SDGs

 

กำหนดการอบรม

หลักสูตรนี้จัดอบรมเพียง 1 รุ่น โดยใช้เวลาอบรมต่อเนื่องรวม 2 วัน ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2564 (วันละ 2.5 ชั่วโมง) ดังนี้

วันแรก: 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น.

13.30 - 13.40 น. Opening Remarks โดยคุณรัตน์วลี อนันตานานนท์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13.40 - 16.00 น. TCFD - Climate-risk Assessments & Climate-related Scenario Analysis (บรรยายกาษาอังกฤษโดยวิทยากรจาก CDP)

วันที่สอง: 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น.

13:30 - 16.00 u. Aligning Corporate Business Strategies with SDGs (บรรยายภาษาอังกฤษโดยวิทยากรจาก GRI)

หมายเหตุ: การอบรมจัดให้มีล่ามแปลเป็นกาษาไทย

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 18 มิถุนายน 2564  (หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน)
โปรดลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมทั้ง 2 วัน ตามลิงก์ด้านล่าง

วันแรก: 22 มิถุนายน 2564 >>
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ZKIqhuSBTfma9NFGS9kyaw

วันที่สอง: 23 มิถุนายน 2564 >>
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Jw2x0i6YSzqlr3Iv40qjSA

 

ระยะเวลา : อบรมจำนวน 2 วัน (วันละ 2.5 ชั่วโมง)

* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร
หรือรายละเอียดการอบรม ตามความเหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

บริษัทจดทะเบียนที่มีพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดและองค์ประกอบของการรายงานตาม TCFD และต้องการยกระดับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางของ TCFD

ระดับเนื้อหา

ระดับสูง

ค่าใช้จ่าย

30,000 บาทต่อคน ซึ่ง UK PACT Green Recovery Challenge Fund และตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

เปิดลงทะเบียน

02 มิ.ย. 2564 ถึง 18 มิ.ย. 2564

สถานที่อบรม

Online Training ผ่านระบบ Zoom

วิทยากร

Online Training ผ่านระบบ Zoom

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SET Contact Center 0-2009-9999
หรือ E-mail : SETContactCenter@set.or.th