TCFD & SDGs Workshop: ESG Risk Analysis and GHG Accounting

รายละเอียดหลักสูตร

INVITATION ONLY สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน Climate Change มีบทบาทต่อการบริหารธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ การเปิดเผยข้อมูลตามข้อเสนอแนะของ TCFD (Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures) จึงมีความสำคัญและเป็นที่ต้องการมากขึ้น เพราะเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของธุรกิจในการบริหารจัดการ Climate Risk และการกำหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายในการดำเนินงานในการรับมือกับ Climate Change ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงินของธุรกิจ และมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนด้วย

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องจากหลักสูตร TCFD & SDGs Workshop: Beginners ซึ่งได้จัดไปแล้วเมื่อวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2564 และหลักสูตร TCFD & SDGs Workshop: Advanced ซึ่งได้จัดไปแล้วเมื่อวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2564  (Click ที่นี่ เพื่อดูคลิปวิดีโอและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม)

วัตถุประสงค์

UK PACT Green Recovery Challenge Fund (GRCF) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมจัดหลักสูตรอบรม TCFD & SDGs Workshop: ESG Risk Analysis and GHG Accounting เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนแล:การเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางของ TCFD ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลของ GRI, CDP และ SDGs โดยเชิญวิทยากรจาก GRI และ CDP ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรม

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้

  • การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงด้าน ESG โดยสามารถวัดผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact Measurement) และนำไปเปิดเผยข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของการรายงานความยั่งยืนในประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • การทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก (GHG Accounting) อย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการกำหนดขอบเขตของข้อมูล การเก็บข้อมูล การคำนวณค่าก๊าซเรือนกระจก และการรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 

กำหนดการอบรม

หลักสูตรนี้จัดอบรมเพียง 1 รุ่น ใช้เวลาอบรมต่อเนื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2564 (วันละ 3 ชั่วโมง) ดังนี้

วันแรก: 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

13.30 - 13.40 น. Opening Remarks โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13.40 - 16.30 น. Integrating ESG Risk Analysis and Management into Impact Measurement and Sustainability Reporting โดยวิทยากรจาก GRI

วันที่สอง: 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

13:30 - 16.30 น. Greenhouse Gas (GHG) Accounting and Management โดยวิทยากรจาก CDP องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Group)

หมายเหตุ: การอบรมจัดให้มีล่ามแปลเป็นกาษาไทย

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 14 ตุลาคม 2564  (หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน) โดยต้องลงทะเบียนเข้าอบรมทั้ง 2 วันดังนี้

วันแรก: 18 ตุลาคม 2564 >> Click https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JTOlDTD5TYSYp4XgWxgmqw 

วันที่สอง: 19 ตุลาคม 2564 >> Click https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_nSo76iwGRUaIl7hK0U83Ng 

 

ระยะเวลา : อบรมจำนวน 2 วัน (วันละ 3 ชั่วโมง)

* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร
หรือรายละเอียดการอบรม ตามความเหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

บริษัทจดทะเบียนที่เข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดและองค์ประกอบของการรายงานตาม TCFD และต้องการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ

ระดับเนื้อหา

ระดับสูง

ค่าใช้จ่าย

30,000 บาทต่อคน ซึ่ง UK PACT Green Recovery Challenge Fund และตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

เปิดลงทะเบียน

23 ก.ย. 2564 ถึง 14 ต.ค. 2564

สถานที่อบรม

Online Training ผ่านระบบ Zoom

วิทยากร

Online Training ผ่านระบบ Zoom

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SET Contact Center 0-2009-9999
หรือ E-mail : SETContactCenter@set.or.th