ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมุ่งสร้างคุณค่าตลาดทุน

กว่า 5 ทศวรรษที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งมีบทบาทในการพัฒนาภาคตลาดทุนไทยให้มีส่วนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนทุกขนาด การส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ลงทุนและผู้ออม การพัฒนาคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุน การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ตลอดจนการลดผลกระทบเชิงลบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

นี่คือ….สิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ด้วยปัจจัยสภาพแวดล้อมในโลกธุรกิจและการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยิ่งทวีบทบาทและความสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคตลาดทุน นอกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ในการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ เองแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งมั่นยกระดับการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียน โดยนำเสนอบริการด้านความรู้ที่หลากหลาย เช่น หลักสูตรอบรม สัมมนา คู่มือ แนวปฏิบัติ การประเมินผลการดำเนินงานด้าน ESG คลังความรู้ และการให้คำปรึกษาเชิงลึกในประเด็นต่างๆ ด้าน ESG เพื่อสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถพัฒนาผลการดำเนินงานด้าน ESG ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งส่งเสริมการลงทุนที่ยั่งยืน (Sustainable Investment) ในกลุ่มผู้ลงทุนและผู้ประกอบวิชาชีพในสถาบันตัวกลาง ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย เช่น ดัชนีด้านความยั่งยืน SETTHSI ข้อมูลด้าน ESG เพื่อการตัดสินใจลงทุน หลักสูตรอบรมและสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนในระยะยาว

ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความมุ่งมั่นของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะเสริมสร้างรากฐานอันเข้มแข็งให้แก่ภาคตลาดทุน และส่งเสริมให้ตลาดทุนไทยมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน

SET Annual Report

รายงานประจำปี ผลการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SET Sustainability Report

รายงานความยังยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดทุนมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียน ผู้ลงทุนและสถาบันตัวกลาง
เพื่อรากฐานในการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน