ESG Disclosure

การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ

การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ

การเปิดเผยข้อมูลเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้บริษัทจดทะเบียนได้ติดตาม ประเมิน และทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) จึงมีความสำคัญมากขึ้น เพราะมีความเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานทางการเงินและสามารถสะท้อนได้ว่าธุรกิจมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารงานอย่างโปร่งใส จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย มีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาว

หลักการ 4 ประการในการเปิดเผยข้อมูล ESG ที่มีคุณภาพ มีดังนี้

1

สำคัญ (Materiality)

เปิดเผยประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนอย่างกระชับและตรงประเด็น เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้ หลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลในปริมาณมากแต่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล

2

ทันสมัย (Timeliness)

เปิดเผยข้อมูลที่สดใหม่และทันสมัย โดยมีรอบการเปิดเผยความคืบหน้าสม่ำเสมออย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

3

ใส่ใจคุณค่า (Value Chain)

เปิดเผยข้อมูลให้ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อสะท้อนศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างครอบคลุม

4

พัฒนาต่อเนื่อง (Comparability)

เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงาน โดยกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและปริมาณอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถประเมินผลการดำเนินงานและมองเห็นทิศทางในการพัฒนาต่อเนื่องได้

ความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ

ความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ

 • เป็นกระบวนการติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเพื่อช่วยให้บริษัทประเมินและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ รวมถึงลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสในการหารายได้หรือลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
 • เป็นกระบวนการช่วยในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ช่วยให้ธุรกิจได้สื่อสาร สร้างความเข้าใจ และเรียนรู้ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญ ซึ่งธุรกิจควรบริหารจัดการให้เหมาะสมเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน
 • ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจ ด้วยการสะท้อนบทบาทความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการนำเสนอผลการดำเนินงานในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
 • เป็นเครื่องมือในการสะท้อนศักยภาพของธุรกิจและดึงดูดความสนใจของผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในธุรกิจที่มีคุณภาพและมีโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาว

ประเภทของข้อมูลด้านความยั่งยืนขององค์กร

ส่วนที่ 1

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับองค์กร

 1. ข้อมูลทั่วไปขององค์กร เพื่อสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 • โครงสร้างและลักษณะการประกอบธุรกิจ
 • นโยบายและกลยุทธ์องค์กร
 • ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
 • ปัจจัยความเสี่ยงและข้อพิพาททางกฎหมาย
 1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำเสนอว่าธุรกิจเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มในเรื่องใดบ้างและมีกระบวนการบริหารจัดการผลกระทบระหว่างกันอย่างไร
 • กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
 • ประเด็นผลกระทบที่ผู้มีส่วนได้เสียมีต่อธุรกิจ
  และผลกระทบที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับจากธุรกิจ
 • กระบวนการหรือช่องทางการมีส่วนร่วมระหว่างธุรกิจ
  และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
 1. ข้อมูลประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนที่ทั้งธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญ เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ว่าประเด็นใดมีผลต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยพิจารณาจากผลกระทบที่ธุรกิจมีต่อผู้มีส่วนได้เสียและผลกระทบที่ผู้มีส่วนได้เสียมีต่อธุรกิจ ซึ่งนำไปสู่การบริหารจัดการแต่ละประเด็นอย่างมีกลยุทธ์

โดยทั่วไปธุรกิจควรเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนให้ครอบคลุม 11 ประเด็นภายใต้มิติ 3 ด้านของสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล อย่างไรก็ดีในกรณีที่ธุรกิจมีประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจาก 11 ประเด็นเหล่านี้ ก็ควรนำเสนอให้ครบถ้วนด้วย

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนที่เป็นพื้นฐาน

มิติสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL: E)

มิติสิ่งแวดล้อม
(ENVIRONMENTAL: E)

 1. การบริหารจัดการพลังงาน
 2. การบริหารจัดการน้ำ
 3. การบริหารจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ
 4. การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
มิติสังคม (SOCIAL: S)

มิติสังคม
(SOCIAL: S)

 1. การปฏิบัติต่อแรงงาน / พนักงาน
 2. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
 3. การพัฒนาสังคม / ชุมชน
มิติบรรษัทภิบาล (GOVERNANCE: G)

มิติบรรษัทภิบาล
(GOVERNANCE: G)

 1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 2. การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
 3. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 4. นวัตกรรมองค์กร

ส่วนที่ 2

ข้อมูลผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน

ข้อมูลผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน

เมื่อธุรกิจคัดเลือกประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลที่ต้องเปิดเผยได้แล้ว ธุรกิจควรนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นให้ครบถ้วนใน 4 ระดับ ได้แก่

 1. ข้อมูลระดับนโยบาย เช่น นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร
 2. ข้อมูลระดับกลยุทธ์ เช่น กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามนโยบายที่กำหนด
 3. ข้อมูลแผนการดำเนินงาน เช่น แผนงานดำเนินการเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ที่กำหนด
 4. ข้อมูลผลการดำเนินงาน เช่น ข้อมูลผลลัพธ์ทั้งในเชิง output และ outcome ที่เกิดขึ้นจากแผนงานที่ได้ดำเนินการไป โดยสามารถเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่บริษัทกำหนด

รูปแบบการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ

การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนสามารถทำได้หลายรูปแบบตามที่บริษัทเห็นเหมาะสม เช่น

การเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1
การเปิดเผยแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
การเปิดเผยข้อมูลโดยแยกเนื้อหาออกมาเป็นรายงานความยั่งยืนโดยเฉพาะ
การเปิดเผยข้อมูลโดยแยกเนื้อหาออกมาเป็นรายงานความยั่งยืนโดยเฉพาะ ซึ่งอาจมีชื่อเรียกที่หลากหลาย เช่น Sustainability report ESG report Sustainable Development (SD) report หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) report เป็นต้น

ตัวอย่างแนวปฏิบัติด้านการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

การเปิดเผยข้อมูลกับการประเมินผลความยั่งยืนของธุรกิจ

ผู้ลงทุนสถาบันชั้นนำต่างให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment) ที่ตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลประกอบการทางการเงินและผลการดำเนินงานด้าน ESG มากขึ้นจนมูลค่าการลงทุนอย่างยั่งยืนเติบโตอย่างก้าวกระโดด และมีความต้องการจากผู้ลงทุนให้ธุรกิจเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้าน ESG อย่างโปร่งใสเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนมากขึ้น โดยตลาดหลักทรัพย์และผู้พัฒนาดัชนีชั้นนำของโลกได้พัฒนาดัชนีชี้วัดและเครื่องมือประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อตอบสนองความต้องการลงทุนอย่างยั่งยืนดังตัวอย่างการประเมินความยั่งยืนของธุรกิจต่อไปนี้

Thailand Sustainability Investment (THSI) โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายชื่อหุ้นยั่งยืนที่ประกอบด้วยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่ผ่านเกณฑ์คัดกรองด้านคุณสมบัติและเกณฑ์ผลคะแนนจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืน ซึ่งประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืนเป็นประจำทุกปี

SETTHSI Index โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดัชนีด้านความยั่งยืนที่แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ใน THSI และผ่านเกณฑ์คัดกรองด้านมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและสภาพคล่อง ซึ่งมีการประกาศรายชื่อหุ้นที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์ประกอบของดัชนีเป็นประจำทุก 6 เดือน

Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) โดย S&P Dow Jones Indices ร่วมกับ RobecoSAM

ดัชนีด้านความยั่งยืนในระดับโลกที่คัดเลือกบริษัทจดทะเบียนตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สภาพคล่อง และผลคะแนนจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืนตามกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งมีการประกาศรายชื่อหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีเป็นประจำทุกปี

FTSE4Good Index Series โดย FTSE Russell และ MSCI ESG Indexes โดย MSCI

กลุ่มดัชนีด้านความยั่งยืนในระดับโลก ซึ่งคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนจากแหล่งที่เปิดเผยต่อสาธารณะและข้อมูลการเผยแพร่อื่นๆ โดยไม่ใช้แบบประเมินความยั่งยืน ซึ่ง FTSE Russell และ MSCI มีการประกาศรายชื่อหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีเป็นประจำทุก 6 เดือน