Topic

Corporate Governance

วิตามินธุรกิจ ชุด DNA ความยั่งยืนของพนักงาน ตอนที่ 1/6 ปลูกฝังการทำงานอย่างมี CG ได้อย่างไร

DNA ความยั่งยืนอยู่ในการทำงานทุกวัน พนักงานทุกคนมีบทบาทต่อความยั่งยืนขององค์กรทั้งสิ้น ด้วยการรับผิดชอบหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส พร้อมรับผิดและรับชอบต่อการตัดสินใจ และปฏิบัติตัวกับเพื่อนร่วมงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Sustainability Guide for Listed Companies)

เครื่องมือที่จะช่วยให้ธุรกิจยกระดับการดำเนินงาน ให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ต้นแบบองค์กรด้านความยั่งยืน ที่ได้รับรางวัล SET Awards ด้าน Sustainability Excellence และอยู่ในรายชื่อ "หุ้นยั่งยืน" ปี 2562

สัมภาษณ์ผู้บริหาร บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัทต้นแบบด้านความยั่งยืนในมุมมองเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนและพร้อมรับความท้าทายต่าง ๆ

FAQ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

ข้อมูลสำหรับบริษัทจดทะเบียนในประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งอาจส่งผลต่อการประชุม AGM

Early Bird Gets the Worm

บทความที่ศึกษาแนวทางการพัฒนา ESG ของตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำทั่วโลก โดยไฮไลต์กรณีศึกษาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์โจฮันเนสเบิร์ก (JSE) ซึ่งมีบทบาทโดดเด่นในการยกระดับการดำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนให้คำนึงถึง ESG

FAQ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

FAQ เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และสิทธิของผู้ถือหุ้น