Topic

Board Effectiveness

แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่อง คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee)

คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่อง การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่

เพื่อdkiทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท กรรมการใหม่ควรได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท ก่อนที่จะเข้าเริ่มทำหน้าที่

แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่อง คณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee)

บริษัทจดทะเบียนควรมีการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ เหมาะสมตรงกับความต้องการของบริษัทตามหลักของบรรษัทภิบาลที่ดี และเพื่อให้กับบริษัทนำไปปฏิบัติจนเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ

คู่มือกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระเป็นกลไกสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำหน้าที่ในการสนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านเมื่อเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมโปร่งใส โดยควรมีจำนวนที่มากเพียงพอที่จะก่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจการตัดสินใจของกรรมการทั้งคณะ