Topic

ESG Integration

ESG และ BCG Model เชื่อมโยงกับกับความยั่งยืนของธุรกิจอย่างไร ?

ช่วยเพิ่มศักกยภาพในการแข่งขัน  ทั้งหมดนี้จะสร้างความสมดุลให้ “เศรษฐกิจสามารถเติบโตไปควบคู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน”

ชุดความรู้ด้านความยั่งยืนเบื้องต้นสำหรับพนักงาน (Sustainability DNA for Employees)

ชุดความรู้ด้านความยั่งยืนเบื้องต้นสำหรับพนักงาน เป็นเครื่องมือพื้นฐานความรู้ความเข้าใจการทำงานตามแนวทางความยั่งยืนที่สามารถใช้กับการทำงานประจำวันของพนักงานทุกระดับ มีทั้งความรู้ทั่วไปและการขับเคลื่อนกลยุทธ์ความยั่งยืนขององค์กร

การวางรากฐานกำกับดูแลกิจการที่ดี...สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน สำหรับบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ข้อมูลเบื้องต้นที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ เพื่อการวางรากฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริการให้คำปรึกษาเชิงลึกของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับบริษัทจดทะเบียนเพื่อการพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็งและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน

“ESG..สู่ความยั่งยืน” การพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนคืออะไร สำคัญอย่างไรในยุคปัจจุบัน

การทำธุรกิจให้ยั่งยืนคือการทำธุรกิจแบบประณีตมากขึ้น ต้องใส่ใจผู้มีส่วนได้เสียใกล้ไกล สังคม สิ่งแวดล้อม ในห่วงโซ่คุณค่า ไม่ได้มุ่งขายสินค้าให้ลูกค้าเพียงอย่างเดียว บทสัมภาษณ์ ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย