Topic

Internal Control

การควบคุมภายใน ยุค Thailand 4.0 ตอนที่ 3/3

เอกสารประกอบกิจกรรม สัมมนา การควบคุมภายใน ยุค Thailand 4.0

การควบคุมภายใน ยุค Thailand 4.0 ตอนที่ 2/3

เอกสารประกอบกิจกรรม สัมมนา การควบคุมภายใน ยุค Thailand 4.0

การควบคุมภายใน ยุค Thailand 4.0 ตอนที่ 1/3

เอกสารประกอบกิจกรรม สัมมนา การควบคุมภายใน ยุค Thailand 4.0

การประสานบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการสร้างระบบควบคุมภายในที่ดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ : ขอบเขตหน้าที่ของ Board ในการกำหนดสภาพแวดล้อมการควบคุม

เอกสารประกอบกิจกรรม สัมมนา การประสานบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างระบบควบคุมภายในที่ดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

การประสานบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการสร้างระบบควบคุมภายในที่ดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ ตอนที่ 7/7 

เอกสารประกอบกิจกรรม สัมมนา การประสานบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างระบบควบคุมภายในที่ดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

การประสานบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการสร้างระบบควบคุมภายในที่ดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ ตอนที่ 6/7 

เอกสารประกอบกิจกรรม สัมมนา การประสานบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างระบบควบคุมภายในที่ดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ