Topic

AGM

จับตา เทรนด์การประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์ 2022

เทรนด์การประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์ 2022 หลัง ครม. เห็นชอบแก้ไข พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จะเป็นอย่างไร?

แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่อง การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า

บริษัทจดทะเบียนควรเปิดโอกาสและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการควรกําหนดเกณฑ์ที่แสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่อง การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นเป็นโอกาสที่ผู้ถือหุ้นจะพบกับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัท เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานและพิจารณาเรื่องสําคัญ เป็นกลไกในการใช้สิทธิออกเสียง แนวปฏิบัตินี้จึงเหมาะสำหรับบริษัทจดทะเบียนนำไปใช้จัดประชุม

FAQ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

ข้อมูลสำหรับบริษัทจดทะเบียนในประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งอาจส่งผลต่อการประชุม AGM