Awards

SUSTAINABLE DEVELOPMENT Showcases 2019

98 บริษัทจดทะเบียนที่เป็นองค์กรต้นแบบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งอยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment ปี 2562 (ค.ศ. 2019) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลสำรวจ Best IR Award 2019 จำนวน 153 บริษัท 

ผลสำรวจการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี 2562 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 153 บริษัท

เกณฑ์และคู่มือการเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562

เกณฑ์และคู่มือการเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อการจัดทำรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” (THSI) และการพิจารณารางวัล SET Awards ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards)

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับรางวัล SET Sustainability Awards ปีล่าสุด (2562)

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล Sustainability Awards ปีล่าสุด และปีย้อนหลังตั้งแต่ พ.ศ. 2558 (ปีแรกของรางวัล Sustainability Awards) เป็นต้นมา