Topic

Awards

ESG Impact Assessment Report: THSI 2022

ตัวอย่างการดำเนินงานที่น่าสนใจของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI 2021 รวม 170 บริษัทสำหรับเป็นกรณีศึกษา ตลอดจนแสดงผลลัพธ์เชิงบวก ที่เกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรของบริษัทเหล่านี้ ตามประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ

ข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์บริษัทที่ได้รับรางวัล SET Awards - Sustainability Excellence 2021

Slide Presentation ของบริษัทจดทะเบียน ที่นำเสนอในการให้สัมภาษณ์ต่อคณะทำงานตัดสินรางวัล SET Awards

ESG Impact Assessment Report: THSI 2021

ฉบับรวมเล่ม 8 กลุ่มอุตสาหกรรม และฉบับแยกรายกลุ่มอุตสาหกรรม

FAQ ถาม-ตอบ เรื่อง THSI และ Sustainability Excellence Awards

"FAQ" ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการประเมินความยั่งยืน หรือ THSI (Thailand Sustainability Investment) และ Sustainability Excellence Awards ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ต้นแบบองค์กรด้านความยั่งยืน (ตอนที่ 2/2)

สัมภาษณ์ผู้บริหาร บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทต้นแบบด้านความยั่งยืน เกี่ยวกับมุมมองการจัดการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนและพร้อมรับความท้าทายในยุคดิจิตัล