Previous Events

SET ESG Webinar Series ครั้งที่ 3/2565 : สิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า

08 ก.ค. 2565
10.00-12.00 น.
Cisco WebEx
เรียนรู้และเข้าใจ “S” ใน ESG ที่มากกว่าแค่เรื่องของพนักงาน พบกับประเด็น “สิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า” รวมไปถึงแนวคิดความหลากหลาย ความเท่าเทียมและการอยู่ร่วมกัน (DE&I) จากผู้มีประสบการณ์ 2 ท่าน

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก (3 หลักสูตร)

31 พ.ค. 2565
8.00-12.00 น.
Cisco WebEx
หลักสูตรที่ 1 เรื่อง “เข้าใจความเสี่ยงโอกาส และเข้าใจตัวเอง” อบรมวันที่ 31 พ.ค. 2565 // หลักสูตรที่ 2 เรื่อง “การกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science-based Targets: SBT)” อบรมวันที่ 20 มิ.ย. 2565 // หลักสูตรที่ 3 เรื่อง “เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก แนวทางการลด การรายงาน และการชดเชย” อบรมวันที่ 11 ก.ค. 2565

SET ESG Webinar Series ครั้งที่ 2/2565 "Circular Economy เส้นทางลดก๊าซเรือนกระจกของธุรกิจ”

09 พ.ค. 2565
10.00-12.00 น.
Cisco WebEx
เรียนรู้ความสำคัญของการนำ ”C” มาผนวกเข้ากับธุรกิจตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ในการขับเคลื่อนสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน และทำอย่างไร พบกับผู้บริหารจาก 2 องค์กรที่ก้าวนำหน้าในเรื่องนี้ โดยมีรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน ปี 2564 เป็นบทพิสูจน์

ESG Webinar ครั้งที่ 1/2565 "THSI เครื่องมือยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันยุค ESG"

25 ก.พ. 2565
10.00-12.00 น.
Cisco WebEx
"THSI เครื่องมือยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันยุค ESG" ร่วมหาคำตอบในประเด็น THSI ภาระเพิ่มหรือเข็มทิศสู่ทางรอดและทางรุ่งของธุรกิจยุคปัจจุบัน?