Employees

Employees

ธุรกิจกับการปฏิบัติต่อพนักงาน

ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ พนักงานถือป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญเพราะเป็นผู้ขับเคลื่อนทำให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้ ธุรกิจจึงควรให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

การเคารพสิทธิมนุษยชน ถือเป็นประเด็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับพนักงาน เนื่องจากสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมีและควรได้รับการเคารพและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เป็นเรื่องที่ธุรกิจทุกแห่งในทุกอุตสาหกรรมต้องให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงาน อย่างไรก็ดี ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนยังคงปรากฏให้เห็นในหลากหลายรูปแบบ เช่น การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ การเลือกปฏิบัติและความเหลื่อมล้ำด้านสิทธิและโอกาส เป็นต้น

ธุรกิจกับการปฏิบัติต่อพนักงาน

ตัวอย่างประเด็นที่ธุรกิจควรคำนึงด้านพนักงาน

  • การละเมิดสิทธิมนุษยชน
  • การใช้แรงงานบังคับและแรงงานเด็ก
  • การเลือกปฏิบัติและความเหลื่อมล้ำด้านสิทธิและโอกาส

ตัวอย่างแนวทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับพนักงาน

  • การเคารพสิทธิมนุษยชนในการจ้างงาน
  • การจ่ายค่าตอบแทน
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ความปลอดภัย
  • อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • การดูแลพนักงาน

ธุรกิจจึงควรมีแนวทางการบริหารจัดการเพื่อแสดงออกถึงการใส่ใจดูแลสิทธิมนุษยชนของพนักงานอย่างเหมาะสม ตั้งแต่การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน การกำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมการนำแนวปฏิบัติและมาตรการต่างๆ เหล่านั้นไปปรับใช้จริง การมีกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานอย่างเป็นธรรม มีความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่กระบวนการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการดูแลพนักงาน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะเคารพสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมความเท่าเทียมกัน

ธุรกิจกับการปฏิบัติต่อพนักงาน

การเคารพสิทธิมนุษยชนโดยคำนึงถึงความหลากหลายและความเสมอภาค ไม่เพียงแต่จะลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือโอกาสในการเกิดข้อพิพาทเรื่องสิทธิมนุษยชน แต่ยังสามารถพัฒนาความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร และช่วยดึงดูดให้บุคลากรที่มีศักยภาพเกิดความสนใจมาร่วมงานกับองค์กรอีกด้วย ซึ่งจะนำไปสู่การลดความเสี่ยงในการขาดแคลนบุคลากรและลดต้นทุนในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานใหม่เพื่อทดแทนพนักงานที่ลาออก รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับศักยภาพในการแข่งขันและการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน