INNOVATION

INNOVATION

นวัตกรรมและความยั่งยืนของธุรกิจ

นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้
และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

การพัฒนานวัตกรรมจึงทำได้หลายรูปแบบ ทั้งการคิดค้นด้วยบริษัทเองหรือการปรับเปลี่ยนจากสิ่งที่เป็นหรือมีอยู่เพื่อให้การดำเนินงานดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น โรงงานอุตสาหกรรมมีการจัดวางตำแหน่งอุปกรณ์ใหม่เพื่อลดการจราจรภายในโรงงาน หรือสำนักงานปรับลดขั้นตอนการทำงานเพื่อให้การดำเนินงานรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นต้น

นวัตกรรม
แบ่งได้ 4 ประเภท

ตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานวัตกรรมนั้น
 • 1

  Incremental Innovation

  คือ นวัตกรรมที่เกิดจากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงจาก
  สิ่งที่เป็นปัจจุบัน เช่น การเปลี่ยนกระบวนการหรือการลด
  ขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะช่วย
  ลดเวลาลดต้นทุนหรือในบางกรณีอาจ
  สามารถสร้างตลาดใหม่ได้

 • 2

  Breakthrough Innovation

  คือ นวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่และสามารถสร้าง
  ผลกระทบ (Disrupt) ต่อธุรกิจ เช่น การเกิดขึ้นของ
  Smartphone ที่ส่งผลต่อยอดขายโทรศัพท์
  มือถือแบบเดิมและยอดรายได้จากบริการ
  ส่งข้อความ (Message) ที่ลดลง

 • 3

  Business Model Innovation

  คือ นวัตกรรมที่เกิดจากการปรับปรุงกระบวนการภายใน
  จนเกิดเป็นรูปแบบใหม่ของการดำเนินธุรกิจ เช่น ผู้ผลิต
  คอมพิวเตอร์รายหนึ่งได้สร้างรูปแบบการผลิตแบบ
  “Build-to-order” ที่ลูกค้าสามารถกำหนด
  specification ของคอมพิวเตอร์ที่
  ต้องการได้เอง ทำให้บริษัทสามารถลด
  ต้นทุนการขายผ่านร้านค้าปลีก

 • 4

  New Venture Innovation

  คือ นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงธุรกิจเดิมอย่างสิ้นเชิงซึ่งต้อง
  มีทั้งการปรับทักษะการทำธุรกิจและการเข้าสู่ตลาดใหม่
  เช่น ผู้ผลิตปากกาลูกลื่นชื่อดังในอดีตที่โดน disrupt
  ทำให้ธุรกิจต้องปรับตัวโดยเข้าสู่อุตสาหกรรม
  ผลิตไฟแช็กและมีดโกนหนวดแทนเพื่อรักษา
  ระดับรายได้ของบริษัท

จากตัวอย่างการแบ่งประเภทของนวัตกรรมข้างต้นจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในหลายปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบให้ธุรกิจต้องปรับตัวให้ทันกับการแข่งขันด้วยการพัฒนานวัตกรรมในองค์กรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน นวัตกรรมจึงอาจไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่เป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะยังดำรงอยู่ได้พร้อมกับความสามารถทางการแข่งขัน ซึ่งจะสัมฤทธิ์ผลได้ด้วยหลายปัจจัยประกอบกัน อีกทั้งต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัทที่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โดยการ กำหนดนโยบายและให้การสนับสนุนฝ่ายจัดการ การกำหนดกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการที่ชัดเจนทั้งเป้าหมาย งบประมาณและผลลัพธ์ที่ต้องการ มีการปรับปรุงและติตตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ รวมถึงมีการขยายผลไปยังผู้มีส่วนได้เสียให้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวด้วย อีกทั้งพนักงานมีการลงมือปฏิบัติที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกัน ทั้งนี้การดำเนินการจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมิใช่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น และอาจขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมไปยังคู่ค้าของบริษัทด้วย