รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม - Best Investor Relations Awards

CGR

Best Investor Relations Awards เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะพิจารณาจากการให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทั้งองค์กรในการดำเนินกิจกรรม และความคิดเห็นของผู้ต้องติดต่อกับนักลงทุนสัมพันธ์เป็นประจำอย่างนักวิเคราะห์และ
นักลงทุนสถาบัน

ขั้นตอนการพิจารณาตัดสินรางวัล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณารางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นสูงสุด โดยมีขั้นตอนหลักในการพิจารณาตัดสินรางวัลดังนี้

ส่วนที่
1
การสำรวจกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท
จดทะเบียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยอาศัยแบบสอบถามการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจดทะเบียน
ส่วนที่
2
การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งในด้านคุณภาพของข้อมูล คุณลักษณะของผู้บริหารและทีมงานต่องานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ความหลากหลายและประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร ตลอดจนนโยบายที่เอื้อต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยอาศัยแบบสอบถามความเห็นของนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบันกลุ่มเป้าหมาย

จำนวนและประเภทรางวัล

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม มอบให้บริษัทจดทะเบียนตามกลุ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ วันสุดท้ายของปีล่าสุด 5 กลุ่ม จำนวนรวม 5 รางวัล และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำนวน 2 รางวัล ดังนี้

บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มที่ 1
บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท
กลุ่มที่ 2
บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท
กลุ่มที่ 3
บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท
กลุ่มที่ 4
บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
กลุ่มที่ 5
บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
กลุ่มที่ 6
บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 1,500 ล้านบาท (New)
กลุ่มที่ 7
บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท (New)

ประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมประกวด

  1. ในการตอบแบบสอบถาม บริษัทจะมีโอกาสประเมินตนเองว่าได้ดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ครบถ้วนหรือไม่ และมีเรื่องใดที่อาจต้องพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติม
  1. บริษัทจะได้รับผลประเมินในภาพรวม และผลประเมินของบริษัทเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกันและจำนวนโหวต รวมถึงความเห็นจากนักวิเคราะห์และผู้ลงทุนสถาบัน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง