Community

community

ธุรกิจกับชุมชน

โดยทั่วไปธุรกิจและชุมชนมีความสัมพันธ์เสมือนเพื่อนบ้านกัน การดำเนินงานของธุรกิจย่อมมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่มากก็น้อย การยอมรับจากชุมชนและสังคมแวดล้อมจึงเป็นปัจจัยที่มีผลเอื้อต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจ

ธุรกิจควร ให้ความสำคัญและแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน
ทั้งที่อยู่ใกล้กับสถานประกอบการและชุมชนไกล
ที่อยู่ห่างไกลออกไป โดยความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานคือการ
บริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
และควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบเชิงลบ

ที่รบกวนหรือสร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชนและสังคม
ธุรกิจกับชุมชน

อย่างไรก็ดี ในหลายกรณีพบว่าการดำเนินงานของธุรกิจก่อให้เกิดปัญหาต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เช่น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จนส่งผลต่อความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรของคนในชุมชน ปัญหาจราจรบริเวณรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ปัญหาขยะของเสียและมลพิษต่างๆ จากโรงงานที่กระทบต่อสุขอนามัยของชุมชน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่ข้อขัดแย้งระหว่างธุรกิจและชุมชนอันเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาว ธุรกิจจึงควรกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อชุมชนในกิจกรรมต่างๆ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อสร้างการอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ธุรกิจยังสามารถมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยอาจส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินงานด้วยการจ้างงานและการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น รวมถึงการสนับสนุนกิจการชุมชนซึ่งช่วยพัฒนาทักษะและศักยภาพของคนในชุมชน นับเป็นการสนับสนุนการพัฒนามนุษย์ เศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมๆ กัน

ธุรกิจกับชุมชน

ธุรกิจยังอาจมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในชุมชนเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร ปัญหาสุขอนามัย ปัญหาจากภัยธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนในรูปแบบต่างๆ โดยสามารถวางแผนและดำเนินการในเชิงกลยุทธ์ด้วยการนำทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น พนักงาน ความรู้ความเชี่ยวชาญ งบประมาณ หรือเครือข่ายพันธมิตร เข้าไปช่วยพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งได้โดยยึดหลักให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม ซึ่งไม่เพียงแต่จะสร้างความพึงพอใจและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน แต่ยังพัฒนาความสัมพันธ์อันดีและความไว้วางใจระหว่างธุรกิจและชุมชนอันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างธุรกิจและสังคม