Topic

All

ข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์บริษัทที่ได้รับรางวัล SET Awards - Sustainability Excellence 2021

Slide Presentation ของบริษัทจดทะเบียน ที่นำเสนอในการให้สัมภาษณ์ต่อคณะทำงานตัดสินรางวัล SET Awards

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก [หลักสูตรที่ 3 เรื่อง “เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก แนวทางการลด การรายงาน และการชดเชย”] ตอนที่ 2/2

VDO Clip บันทึกจากงานสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก หลักสูตรที่ 3 เรื่อง “เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก แนวทางการลด การรายงาน และการชดเชย” ตอนที่ 2/2

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก [หลักสูตรที่ 3 เรื่อง “เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก แนวทางการลด การรายงาน และการชดเชย”] ตอนที่ 1/2

VDO Clip บันทึกจากงานสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก หลักสูตรที่ 3 เรื่อง “เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก แนวทางการลด การรายงาน และการชดเชย” ตอนที่ 1/2

เศรษฐกิจโตขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อมลดลง ด้วยการฟื้นฟูสีเขียว (Green Recovery) 

โอกาสดีที่จะปรับนโยบายเศรษฐกิจให้เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยไม่สร้างผลเสียต่อเศรษฐกิจด้วย จึงเกิดแนวคิด "การฟื้นฟูสีเขียว หรือ Green Recovery"

SET ESG Webinar Series ครั้งที่ 3/2565 : สิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า

VDO Clip บันทึกจากงานสัมมนา SET ESG Webinar Series ครั้งที่ 3/2565 : สิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า