Climate Change Measurement & Management

รายละเอียดหลักสูตร

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกให้กับบริษัทที่เข้าร่วมประเมินหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) โดยจัดอบรมแยกรายอุตสาหกรรม โครงการนี้มุ่งหวังให้บริษัทสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเก็บข้อมูล การตั้งเป้าหมาย และวางแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้

 • เข้าใจถึงความสำคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อการดำเนินธุรกิจ
 • การคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • การกำหนดเป้าหมาย และแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
 • แนวทางการเปิดเผยข้อมูลให้ตรงตามเกณฑ์ต่างๆ

 

การอบรมมีทั้งหมด 4 รุ่น ดังนี้ (รุ่นละ 3 วัน)

รุ่น 1: กลุ่มบริการ อบรมวันที่ 27-28 มิ.ย. และ 1 ส.ค. 2565
รุ่น 2: กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภค อบรมวันที่ 4-5 ก.ค. และ 5 ส.ค. 2565
รุ่น 3: กลุ่มเทคโนโลยี อบรมวันที่ 8-9 ส.ค. และ 9 ก.ย. 2565
รุ่น 4: กลุ่มการเงิน อบรมวันที่ 5-6 ก.ย. และ 6 ต.ค. 2565

การรับสมัคร

สนใจเข้าร่วมอบรม โปรดติดต่อ
คุณรัตนา โทร. 061 407 9745
คุณเรืองรัตน์ โทร. 0 2009 9000 ต่อ 9879
คุณสุดารัตน์ โทร. 0 2009 9000 ต่อ 9875
หรืออีเมล SustainableDevelopmentDepartment2@set.or.th

ระยะเวลา : Workshop 2 วัน และเข้า Clinic session 1 วัน

* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร
หรือรายละเอียดการอบรม ตามความเหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเรื่องการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กร หรือผู้เกี่ยวข้อง

ระดับเนื้อหา

เชิงปฏิบัติการ (Workshop)

ค่าใช้จ่าย

50,000 บาทต่อบริษัท โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

วันและเวลาอบรม

รุ่น 1: กลุ่มบริการ

 • 27-28 มิ.ย. 2565
  9.00-17.00 น.
 • 1 ส.ค. 2565
  9.00-17.00 น.

สถานที่อบรม

อบรมผ่านระบบ Microsoft Teams

วิทยากร

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันและเวลาอบรม

รุ่น 2: กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภค

 • 4-5 ก.ค. 2565
  9.00-17.00 น.
 • 5 ส.ค. 2565
  9.00-17.00 น.

สถานที่อบรม

อบรมผ่านระบบ Microsoft Teams

วิทยากร

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันและเวลาอบรม

รุ่น 3: กลุ่มเทคโนโลยี

 • 8-9 ส.ค. 2565
  09.00-17.00 น.
 • 9 ก.ย. 2565
  09.00-17.00 น.

สถานที่อบรม

อบรมผ่านระบบ Microsoft Teams

วิทยากร

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันและเวลาอบรม

รุ่น 4: กลุ่มการเงิน

 • 5-6 ก.ย. 2565
  9.00-17.00 น.
 • 6 ต.ค. 2565
  9.00-17.00 น.

สถานที่อบรม

อบรมผ่านระบบ Microsoft Teams

วิทยากร

Ernst & Young (EY)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณรัตนา โทร. 061 407 9745
คุณเรืองรัตน์ โทร. 0 2009 9000 ต่อ 9879
คุณสุดารัตน์ โทร. 0 2009 9000 ต่อ 9875

หรืออีเมล SustainableDevelopmentDepartment2@set.or.th