TCFD 04 e-Learning: TCFD & SDGs -TCFD in Finance

รายละเอียดหลักสูตร

ปัจจุบัน Climate Change มีบทบาทต่อธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ การเปิดเผยข้อมูลตามข้อเสนอแนะของ TCFD (Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures) จึงมีความสำคัญและเป็นที่ต้องการมากขึ้น เพราะเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของธุรกิจในการบริหารจัดการ Climate Risk และการกำหนดแนวทางกำกับดูแล กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายในการรับมือกับ Climate Change ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงินของธุรกิจ และมีผลต่อการตัดสินใจของสถาบันการเงินการลงทุนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก

UK PACT Green Recovery Challenge Fund (GRCF) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงร่วมจัดหลักสูตร TCFD & SDGs Workshop: TCFD in Finance ในชื่อว่า “UK PACT Green Recovery Challenge Fund Capacity Building Program for Thailand – TCFD in Finance Workshop” เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2564 โดยมีวิทยากรจาก GRI, CDP, PCAF และวิทยากรรับเชิญเป็นผู้บรรยาย และนำ VDO Clip บันทึกการสอนดังกล่าวมาเผยแพร่สำหรับผู้สนใจเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบ e-Learning ผ่านช่องทาง YouTube ในชื่อหลักสูตร TCFD04 e-Learning: TCFD & SDGs -TCFD in Finance 

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องจากหลักสูตร e-Learning TCFD01: TCFD & SDGs – Beginners, TCFD02: TCFD & SDGs - Advanced และ TCFD03: TCFD & SDGs - ESG Risk Analysis and GHG Accounting (Click TCFD01  TCFD02 และ TCFD03 เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม) 

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนตามข้อเสนอแนะของ TCFD ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลของ GRI, CDP และ SDGs และมุมมองของสถาบันการเงินการลงทุนที่นำข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยไปใช้ในการพิจารณาลงทุน ให้สินเชื่อ และให้บริการทางการเงินแก่ธุรกิจ

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้

  • ความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน
  • การเปิดเผยข้อมูลตามข้อเสนอแนะของ TCFD ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนในระดับสากลอื่น ๆ
  • ทิศทางและบทบาทของสถาบันการเงินการลงทุนในการสนับสนุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ รวมถึงการนำข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจไปใช้ประกอบในการพิจารณาลงทุน ให้สินเชื่อ และให้บริการทางการเงินของสถาบันการเงินการลงทุน

 

ช่องทางการเรียน

บริษัทจดทะเบียนและผู้สนใจทั่วไปสามารถเรียนผ่านทาง YouTube (ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 50 นาที)

ระยะเวลา : 2 ชั่วโมง 50 นาที

* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร
หรือรายละเอียดการอบรม ตามความเหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

1) บริษัทจดทะเบียนที่ต้องการเข้าใจบทบาทและความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนในระดับสากล 2) บริษัทจดทะเบียนที่ต้องการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ และ/หรือสนใจเปิดเผยข้อมูลตามข้อเสนอแนะของ TCFD 3) สถาบันการเงินการลงทุนที่ต้องการศึกษาทิศทางและบทบาทของเรื่องการเงินที่ยั่งยืน (Sustainable Finance) 4) สถาบันการเงินการลงทุนที่ต้องการขับเคลื่อนกลยุทธ์และการลงมือปฏิบัติในเรื่องการเงินที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

ระดับเนื้อหา

ระดับสูง

ค่าใช้จ่าย

ไม่มี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SET Contact Center โทร. 0-2009-9999
หรือ E-mail : SETContactCenter@set.or.th