Webinar: SET Sustainability Assessment 2024

รายละเอียดหลักสูตร

INVITATION ONLY

หลักสูตรสำหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความยั่งยืน โดยเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ หลักเกณฑ์ และข้อคำถามในการประเมิน (คำถามทั่วไปและคำถามเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม) ที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีปัจจุบัน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการคัดเลือกหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings และรางวัล SET Awards กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence (รางวัลด้านภาพรวม Sustainability และ รางวัล Supply Chain Management Awards)

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้

  •  กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความยั่งยืน การคัดเลือก ‘หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings’ และรางวัล Sustainability Excellence ในรอบปีปัจจุบัน
  • หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ข้อคำถามที่ใช้ในการประเมิน 3 มิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม (เฉพาะข้อคำถามที่มีการปรับปรุง) และคำถามเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะถูกนำมาคำนวณคะแนนในรอบการประเมิน
  • วิธีการจัดเตรียมเอกสารและกำหนดการสำหรับการเข้าร่วมประเมิน

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings  

รับชมย้อนหลัง Click

ระยะเวลา : 23 เมษายน 2567 เวลา 13.00-17.30 น. ผ่านระบบ WebEX

* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร
หรือรายละเอียดการอบรม ตามความเหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ประสานงานของบริษัทจดทะเบียนที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูล และตอบแบบประเมินความยั่งยืน และมีความสนใจเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมอบรมควรผ่านการอบรมในหลักสูตร e-Learning: เรียนรู้และทำความเข้าใจแบบประเมินความยั่งยืน หรือ เคยตอบแบบประเมินความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

ระดับเนื้อหา

พื้นฐาน

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

E-mail : SETsustainability@set.or.th


หรือโทร 0 2009 9882 และ 0 2009 9885