e-Learning: เรียนรู้และทำความเข้าใจแบบประเมินความยั่งยืน

รายละเอียดหลักสูตร

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดทำ หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings  ซึ่งสะท้อนให้เห็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนตามแนวทางของการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment)

SET ESG Ratings จะถูกคัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนที่สมัครใจเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการประเมินฯ ครอบคลุมคำถามในมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ดังนั้น หลักสูตร "เรียนรู้และทำความเข้าใจแบบประเมินความยั่งยืน" จึงจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทจดทะเบียนที่สนใจเข้าร่วมประเมินดังกล่าว ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการทบทวนแบบประเมินทุกปีให้สอดคล้องกับบริบทและแนวโน้มด้านความยั่งยืน (Sustainability Trends) ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ

(*SET ESG Ratings เปลี่ยนชื่อมาจาก Thailand Sustainability Investment หรือ THSI)

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่สนใจเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อจะได้มีโอกาสเข้าสู่รายชื่อ "หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings" ต่อไป โดยเนื้อหาหลักสูตรได้ครอบคลุมเรื่องการเตรียมความพร้อมของบริษัท รวมถึงการเจาะลึกข้อคำถามของแบบประเมินความยั่งยืนอีกด้วย

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้

 • เข้าใจถึงกระบวนการประเมินความยั่งยืนและการคัดเลือก "หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings" รวมถึงรางวัล SET Awards กลุ่ม Sustainability Excellence
 • เรียนรู้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาคัดเลือกหุ้นยั่งยืน
 • เจาะลึกรายละเอียด เพื่อทำความเข้าใจหลักการและวัตถุประสงค์ของข้อคำถามที่ใช้ในการประเมินใน 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม และมิติสังคม ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถตอบคำถามได้ดียิ่งขึ้น
 • ข้อแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับใช้อ้างอิงและประกอบการตอบคำถามในแบบประเมินความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่

 1. Introduction
  ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและหลักเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings, SETESG Index, รางวัล SET Awards กลุ่ม Sustainability Excellence รวมถึงวิธีการตอบแบบประเมินความยั่งยืน
 2. แบบประเมินความยั่งยืน: มิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ
  ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเหตุผล แนวปฏิบัติที่ดี และโครงสร้างคำถามของแบบประเมินในมิติเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วยหมวดคำถามย่อย 8 หมวด ได้แก่ หมวดบรรษัทภิบาล 2. หมวดจรรยาจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และการต่อต้านการทุจริต 3. การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต 4. การระบุประเด็นที่เป็นสาระสำคัญของธุรกิจ (Materiality) 5. การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 6. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 7. การดำเนินการด้านภาษี และ 8. นวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อสังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อม
 3. แบบประเมินความยั่งยืน: มิติสิ่งแวดล้อม
  ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเหตุผล แนวปฏิบัติที่ดี และโครงสร้างคำถามของแบบประเมินในมิติสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยหมวดคำถามย่อย 3 หมวด ได้แก่ การจัดการสิ่งแวดล้อม 2. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ 3. การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ
 4. แบบประเมินความยั่งยืน: มิติสังคม
  ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเหตุผล แนวปฏิบัติที่ดี และโครงสร้างคำถามของแบบประเมินในมิติสังคม ซึ่งประกอบด้วยหมวดคำถามย่อย 5 หมวด ได้แก่ 1.การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน 2. การพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน 3. การจูงใจและรักษาพนักงาน 4.การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม และ 5. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

  (*เนื่องจากข้อคำถามในแบบประเมินจะมีการปรับปรุงทุกปี บริษัทสามารถศึกษาข้อคำถามที่มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดได้จากหลักสูตร EXCLUSIVE COACHING: เตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน)

ช่องทางการเรียนและเอกสารประกอบ

 • Youtube (ไม่มีประกาศนียบัตร)
 • ระบบ E-learning ของ SET Link (สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ต้องการเก็บประวัติการเรียน -ไม่มีประกาศนียบัตร
 • ระบบ E-learning ของ SET Member (สำหรับบุคคลทั่วไป  -ไม่มีประกาศนียบัตร
 • เอกสารประกอบการเรียน Click

คู่มือ การเข้าสู่ระบบ SET e-Learning เพื่อเรียนหลักสูตรนี้ Click

 

ระยะเวลา : 4 ชั่วโมง 29 นาที

* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร
หรือรายละเอียดการอบรม ตามความเหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

บริษัทจดทะเบียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการประเมินความยั่งยืน

ระดับเนื้อหา

พื้นฐาน

ค่าใช้จ่าย

ไม่มี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SET Contact Center 0-2009-9999
หรือ E-mail : SETContactCenter@set.or.th