ESG 101

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร ESG 101 จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจภาพรวมด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังให้กับองค์กร อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง สิ่งแวดล้อมและสังคมวงกว้าง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ตอนดังนี้

ตอนที่ 1 : ทำไม “ความยั่งยืน” จึงมีความสำคัญต่อธุรกิจ
ตอนที่ 2 : ความยั่งยืนของธุรกิจ คืออะไร
ตอนที่ 3: ทำอย่างไรจึงจะสามารถพัฒนาธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้บริโภคทั่วไป พนักงานองค์กร นักลงทุน และผู้ประกอบการ เล็งเห็นความสำคัญของ ESG และความจำเป็นเร่งด่วนในการทำความเข้าใจ การมีส่วนร่วม และผนวกเรื่องความยั่งยืนให้เป็นเนื้อเดียวกับยุทธศาสตร์หลักและการดำเนินงานปกติขององค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะในโลกยุค VUCA และยุควิกฤตการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมยิ่งเปราะบางลง อีกทั้งกฎกติกาของรัฐบาลที่เข้มข้นขึ้น พร้อมๆ กับความต้องการของตลาดที่ละเอียดอ่อนเช่นกัน จนทำให้อยากเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อนำไปปฏิบัติได้จริง และมีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกมากยิ่งขึ้น

ช่องทางการเรียน

  • ระบบ E-learning ของ SET Link (สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ต้องการเก็บประวัติการเรียน และมีประกาศนียบัตร)
  • ระบบ E-learning ของ SET Member (สำหรับบุคคลทั่วไป และมีประกาศนียบัตร)

คู่มือการเรียนผ่าน SET Link Click

ระยะเวลา : 50 นาที

* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร
หรือรายละเอียดการอบรม ตามความเหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริโภคทั่วไป นิสิตนักศึกษา พนักงานองค์กร ผู้ลงทุน และองค์กรธุรกิจโดยรวม (ทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทเอกชนทั่วไป ที่อาจเป็นคู่ค้าบจ. หรือที่กำลังจะ IPOs ตลอดจนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs) ที่สนใจทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ESG

ระดับเนื้อหา

พื้นฐาน

ค่าใช้จ่าย

ไม่มี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SET Contact Center 0-2009-9999
หรือ E-mail : SETContactCenter@set.or.th