Topic

คู่มือการลงทะเบียนเข้าเรียนผ่านระบบ SET e-Learning

📌 ระบบ SET e-Learning เป็นระบบการเรียนแบบ Online สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น

การเข้าสู่ระบบ SET e-Learning เพื่อลงทะเบียนเรียน หรือทำแบบทดสอบ ท่านต้องมีสิ่งต่อไปนี้

 1. ต้องมี User name และ Password เพื่อเข้าสู่ SET Link เป็นอันดับแรก
 2. นอกจากนี้ท่านจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ SET Link ของบริษัทท่านเอง (โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัท) เพื่อให้ท่านมีบทบาท (Role) เป็น user ของ SET e-Learning อีกชั้นหนึ่ง

 

📌 การเพิ่มบทบาทเพื่อเข้าเรียน e-learning มีขั้นตอนดังนี้

 • กรณี มี User name และ Password สำหรับ login เข้า SET Link แล้ว
  • ให้ท่านตรวจสอบว่าตนเองมีบทบาท e-learning แล้วหรือไม่
  • หากยังไม่มี ให้ไปที่เมนู การจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบ > ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ > Filter > ระบุ user name ของท่าน > กดค้นหา > คลิกที่ชื่อท่าน > เลือกบทบาท e-learning > บันทึกการเปลี่ยนแปลง

 • กรณี ไม่มี user name และ password สำหรับ login เข้า SET Link
  • ให้ท่านแจ้งผู้ดูแลระบบ/Creator/Approver ของบริษัท เพื่อสร้าง User name ให้ท่าน
  • โดยไปที่เมนู > การจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบ > ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ > เพิ่มผู้ใช้ > กรอกข้อมูลท่านใน User Profile ให้ครบ > เลือกบทบาท e-learning > บันทึกการเปลี่ยนแปลง
  • กำหนด User name การเข้าใช้งานด้วยตัวภาษาอังกฤษตัวเล็กเท่านั้น ความยาว 6-16 ตัวอักษร > กด save จากนั้นท่านจะได้รับอีเมลแจ้ง User name และ Password

📌 เมื่อเพิ่มบทบาท e-learning แล้ว ท่านสามารถเข้าเรียน e-learning ได้ทันที

 • วิธีการลงทะเบียนเรียน e-learning สามารถศึกษาได้จาก Click
 • หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ SET Contact Center โทร. 02 009 9999 อีเมล SETContactCenter@set.or.th