RE02 e-Learning: การรายงานความยั่งยืน (Sustainability Reporting)

รายละเอียดหลักสูตร

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการรายงานข้อมูลความยั่งยืนและต้องการยกระดับคุณภาพการรายงานความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน พร้อมทั้งขยายผลความรู้ความเข้าใจของบริษัทจดทะเบียนและหน่วยงานต่าง ๆ ในวงกว้าง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจัดหลักสูตรออนไลน์ "การรายงานความยั่งยืน (Sustainability Reporting)"

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการข้อมูลและรายงานความยั่งยืนขององค์กรอย่างเป็นระบบ

เนื้อหาการอบรม

  • บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของการรายงานความยั่งยืน (ระยะเวลา 21:39 นาที)
  • บทที่ 2 หลักการและองค์ประกอบของการรายงานความยั่งยืน (ระยะเวลา 23:57 นาที)
  • บทที่ 3 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ (ระยะเวลา 17:55 นาที)
  • บทที่ 4 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (ระยะเวลา 21:39 นาที)
  • บทที่ 5 การวิเคราะห์ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (ระยะเวลา 28.09 นาที)
  • บทที่ 6 การบริหารจัดการประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (ระยะเวลา 17.57 นาที)
  • บทที่ 7 ชุดตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (ESG Metrics) (ระยะเวลา 16.41 นาที)
  • บทที่ 8 บทสรุปและเทคนิคการเขียนรายงานความยั่งยืน (ระยะเวลา 16.27 นาที)


ช่องทางการเรียน 

  • ระบบ E-learning ของ SET Link (สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ต้องการเก็บประวัติการเรียน และมีประกาศนียบัตร)
  • ระบบ E-learning ของ SET Member (สำหรับบุคคลทั่วไป และมีประกาศนียบัตร)

 

คู่มือ การเข้าสู่ระบบ SET e-Learning เพื่อเรียนหลักสูตรนี้ Click

ระยะเวลา : 2 ชั่วโมง 44 นาที

* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร
หรือรายละเอียดการอบรม ตามความเหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้เริ่มต้นจัดทำรายงานความยั่งยืน

ระดับเนื้อหา

ระดับพื้นฐาน เชิงบรรยาย

ค่าใช้จ่าย

ไม่มี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SET Contact Center 0-2009-9999
หรือ E-mail : SETContactCenter@set.or.th