BHR101 e-Learning: พื้นฐานกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Introduction to Human Rights due Diligence)

รายละเอียดหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน (Human rights) เข้าใจหลักการสิทธิมนุษยชนระดับพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในบริบทองค์กรได้ รวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร และทำไมภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลจึงผลักดันให้ภาคธุรกิจมีการดำเนินการและเปิดเผยข้อมูลผ่านการทำ Human Rights Due Diligence

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน (Human rights) เข้าใจหลักการสิทธิมนุษยชนระดับพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในบริบทองค์กรได้ 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้

  • สถานการณ์ภาพรวมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
  • บทบาทของประเทศไทยต่อการดำเนินธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
  • แรงกดดันต่อภาครัฐและภาคธุรกิจในประเด็นสิทธิมนุษยชน
  • การเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า
  • การเริ่มต้นการดำเนินธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์กร


ช่องทางการเรียน 

  • ระบบ E-learning ของ SET Link (สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ต้องการเก็บประวัติการเรียน และมีประกาศนียบัตร)
  • ระบบ E-learning ของ SET Member (สำหรับบุคคลทั่วไป และมีประกาศนียบัตร)

 

คู่มือ การเข้าสู่ระบบ SET e-Learning เพื่อเรียนหลักสูตรนี้ Click

 

ระยะเวลา : 49 นาที

* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร
หรือรายละเอียดการอบรม ตามความเหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

บุคลากรทุกคนในองค์กร ไม่ว่าจะทำงานอยู่ในส่วนใดในองค์กร ควรเข้าใจหลักการสิทธิมนุษยชนและการประยุกต์ใช้ในบริบทต่าง ๆ เพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนมี

ระดับเนื้อหา

ระดับพื้นฐาน

ค่าใช้จ่าย

ไม่มี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SET Contact Center 0-2009-9999
หรือ E-mail : SETContactCenter@set.or.th