ESG201 e-Learning: การบริหารความเสี่ยง ESG (ESG Risks)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับองค์กร/ภาคธุรกิจที่ต้องมีโครงสร้างเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่แล้ว หากแต่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับมิติสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและการกำกับดูแล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาวได้

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและหลักการสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ESG เบื้องต้น และสามารถนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ และบริบทของแต่ละองค์กรได้

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้

  • หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับมิติ ESG
  • การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของธุรกิจ
  • หลักการประเมินความเสี่ยง ESG ซึ่งเป็นกระบวนการขั้นพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน
  • การประยุกต์ใช้แนวทางการจัดการความเสี่ยง ESG ในบริบทธุรกิจ


ช่องทางการเรียน 

  • ระบบ E-learning ของ SET Link (สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ต้องการเก็บประวัติการเรียน และมีประกาศนียบัตร)
  • ระบบ E-learning ของ SET Member (สำหรับบุคคลทั่วไป และมีประกาศนียบัตร)

 

คู่มือ การเข้าสู่ระบบ SET e-Learning เพื่อเรียนหลักสูตรนี้ Click

 

ระยะเวลา : 41 นาที 13 วินาที

* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร
หรือรายละเอียดการอบรม ตามความเหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

บุคลากรทุกคนในองค์กร ไม่ว่าจะทำงานอยู่ในส่วนใดในองค์กรควรเข้าใจหลักการพื้นฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ESG

ระดับเนื้อหา

ระดับพื้นฐาน

ค่าใช้จ่าย

ไม่มี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SET Contact Center 0-2009-9999
หรือ E-mail : SETContactCenter@set.or.th