S01-S05: ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy)

รายละเอียดหลักสูตร

INVITATION ONLY

S01-S05 ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจในปี 2564 เป็นหลักสูตรแบบ Workshop ที่พัฒนาต่อยอดจากปีที่ผ่านมา โดยจัดการเรียนการสอนเป็นแบบต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับพื้นฐานทำความเข้าใจบริบทองค์กรของตนเอง การรู้จักและเข้าใจถึงห่วงโซ่คุณค่าเพื่อค้นหาประเด็นสำคัญสำคัญด้านความยั่งยืน สำหรับนำไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์ธุรกิจที่สอดประสานกับการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจในองค์รวม ตลอดจนการประเมินผลลัพธ์ตามกลยุทธ์ดังกล่าว

สำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับหลักสูตรอบรมแบบ Workshop ของตลาดหลักทรัพย์ฯ นี่คือชุดหลักสูตรที่รวมเอา S01 ถึง S05 ไว้ด้วยกัน

ปีนี้การอบรมจัดรวม 5 รุ่น รุ่นละ 12 บริษัท โดยแต่ละรุ่นใช้เวลาอบรมแบ่งเป็น 3 ช่วงดังนี้

 • ช่วงที่ 1 เรียนสัปดาห์ละ 2 วันติดต่อกัน 3 สัปดาห์ จำนวน 6 วัน (เนื้อหากลุ่ม S01-S04)
 • ช่วงที่ 2 เป็นการนำเสนอผลงาน 1 วัน (Presentation) โดยวิทยากรจะให้ความเห็น ช่วยปรับเนื้อหา เพื่อให้บริษัทสามารถนำกลับไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ได้มากที่สุด
 • ช่วงที่ 3 เรียนต่ออีก 1 สัปดาห์ จำนวน 2 วัน (เนื้อหากลุ่ม S05)
 • รวมเวลาที่ใช้เรียนตลอดระยะเวลาของหลักสูตรประมาณ 1 เดือนครึ่ง รวม 9 วัน

 

การรับสมัคร

 • เปลี่ยนจากการรับสมัครบุคลากรของบริษัทจดทะเบียนแบบรายบุคคล เป็นการรับสมัครเฉพาะบริษัทจดทะเบียนแบบเป็นรายบริษัทเท่านั้น เพื่อเข้าร่วม Workshop ต่อเนื่องรวม 4 หลักสูตรย่อย โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาให้สิทธิกับบริษัทจดทะเบียนที่ไม่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) เป็นลำดับแรก
 • หลังจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ยืนยันการสมัคร บริษัทจดทะเบียนสามารถพิจารณาให้พนักงานเข้าร่วมอบรมได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จำกัดจำนวน
 • การทำ Workshop ทุกบริษัทต้องทำ Case ของตนเอง เพื่อนำเสนอผลงาน (Presentation) ในช่วงที่ 2
 • สนใจ Click เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งกลับไปยัง อีเมล SRCenter@set.or.th ตลาดหลักทรัพย์จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสมัครให้ทราบต่อไป

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้

ท่านจะได้ฝึกสร้างทักษะการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนของธุรกิจ พร้อมทั้งการระบุผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นความยั่งยืนจากห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับบริบทองค์กร เพื่อนำมาจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านความยั่งยืนของธุรกิจ รวมถึงสามารถประเมินผลกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนได้

รายละเอียดหลักสูตรย่อย

1) การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจ (Sustainability Commitment) [S01]

 • ประเมิน/สำรวจพันธกิจขององค์กร ลักษณะและความต้องการของลูกค้า และการบ่งชี้ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์กร
 • วิเคราะห์ผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร ที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
 • วิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก ที่ส่งผลต่อการส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้าและสังคม
 • กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Commitment) ในรูปแบบการนำเสนอคุณค่าต่อสังคม (Value Proposition) ที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กร

 

2) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Value Chain and Materiality Analysis) [S02 & S04]

 • วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า และพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน
 • บ่งชี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และวิเคราะห์ประเด็นความยั่งยืน อย่างครอบคลุมผลกระทบและความคาดหวังทั้งต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย
 • จัดหมวดหมู่ประเด็นด้านความยั่งยืน เพื่อออกแบบกรอบการดำเนินงานที่ยั่งยืน (Sustainability Framework) โดยเลือกใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เหมาะสม (เช่น Triple Bottom Line, Corporate Citizenship, Creating Shared Value, The Natural Step)
 • ค้นหาประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality) สำหรับขับเคลื่อนธุรกิจ และสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 

 

3) การกำหนดกลยุทธ์และวิธีการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร (Sustainability Strategy and Initiative) [S03]

 • วิเคราะห์ความแตกต่าง/ความเกี่ยวเนื่องระหว่างกลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน (Sustainability Strategy)
 • การตรวจสอบประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ (Strategic Priorities)
 • การกำหนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน การกำหนดกิจกรรมและโครงการด้านความยั่งยืนที่มีเป้าหมายหรือระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน ในการตอบสนองต่อประเด็นสำคัญในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • การเลือกเปิดเผยข้อมูลกลยุทธ์และประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

 

4) การประเมินผลกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน (Sustainability Strategy Evaluation) [S05]

 • การประเมินผลกลยุทธ์/โครงการด้านความยั่งยืนในกระบวนการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจ
 • การวัดและประเมินผลสินค้าและบริการ กระบวนการดำเนินงาน และการลงทุน
 • การประเมินผลกระทบและคุณค่าขององค์กร
 • การออกแบบคุณค่าร่วมขององค์กรกับสังคม
 • การกำหนดเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง ทั้งเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ และเป้าหมายเชิงผลกระทบ
 • การแปลงผลลัพธ์เป็นมูลค่าทางการเงินเพื่อประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน

 

แนะนำโครงการ SUSTAINABLE DEVELOPMENT JOURNEY 2021 (SD Journey)
สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่สนใจเข้าร่วมการประเมินหุ้นยั่งยืน (THSI) ในปี 2565 บริษัทสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click


ระยะเวลา : Workshop 8 วัน และนำเสนอ (Presentation) กลยุทธ์ความยั่งยืนของบริษัท 1 วัน รวม 9 วัน

* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร
หรือรายละเอียดการอบรม ตามความเหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ต้องการพัฒนาทีมงาน เพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนของธุรกิจ ผ่านการฝึกปฏิบัติค้นหาคุณค่าและเป้าหมายขององค์กร การคัดเลือกประเด็นสำคัญที่จะนำไปกำหนดกรอบการดำเนินงานและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานที่ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental Social Governance: ESG) นอกจากนี้ ยังเหมาะกับบริษัทจดทะเบียนที่มีเป้าหมายต้องการยกระดับองค์กรเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ซึ่งจะทำให้บริษัทเป็นที่สนใจจากผู้ลงทุน

ระดับเนื้อหา

เชิงปฏิบัติการ โดยเน้นผลลัพธ์ที่บริษัทจดทะเบียนสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นกลยุทธ์ความยั่งยืนของบริษัทได้อย่างเป็นรูปธรรม

ค่าใช้จ่าย

200,000 บาทต่อบริษัท โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามเงื่อนไขที่กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SET Contact Center 0-2009-9999
หรือ E-mail : SETContactCenter@set.or.th