P01 e-Learning : พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้สนใจทั่วไปเพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานและความสำคัญของการดำเนินธุรกิจตามแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ใครๆ ก็กล่าวถึงในปัจจุบัน ซึ่งจะมีผลต่อการวางรากฐานที่แข็งแรงให้แก่องค์กรในระยะยาว ทั้งในด้านมูลค่าและผลตอบแทน ตลอดจนคุณค่าที่เกิดขึ้นในสายตาของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านวิธีบูรณาการประเด็นความยั่งยืนขององค์กรตัวเอง ที่เชื่อมโยงไปกับการบริหารจัดการ และมีความสอดคล้องกับบริบทของธุรกิจอย่างแท้จริง รวมถึงรู้จักกับแนวคิดการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้

  • ภาพรวมแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการอย่างสอดคล้องกับการบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงความสำคัญและประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ
  • ทิศทางและแนวโน้มของการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainability Trends ล่าสุดทั้งในและต่างประเทศ
  • หลักการ กระบวนการ และขั้นตอนในแบบกระชับ ของการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน รวมถึงปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรคที่อาจพบ
  • วิธีเชื่อมโยงกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนกับกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อช่วยให้ทุก Business Unit เข้าใจที่จะบูรณาการประเด็นด้านความยั่งยืนสู่ทุกการทำงาน
  • แนวทางการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนพร้อมตัวอย่างจากองค์กรที่เป็นต้นแบบ

 

ช่องทางการเรียน ได้แก่

  • YouTube (ไม่มีประกาศนียบัตร)
  • ระบบ E-learning ของ SET Link (สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ต้องการเก็บประวัติการเรียน และมีประกาศนียบัตร)
  • ระบบ E-learning ของ SET Member (สำหรับบุคคลทั่วไป และมีประกาศนียบัตร)

คู่มือ การเข้าสู่ระบบ SET e-Learning เพื่อเรียนหลักสูตรนี้ Click

การต่อยอดเรียนรู้หลังจากเรียนด้วยตนเองผ่าน e-Learning

บริษัทจดทะเบียนที่สนใจและต้องการให้พนักงานต่อยอดการเรียนจาก e-Learning สู่การลงมือปฏิบัติ ตลาดหลักทรัพย์ฯ แนะนำให้บริษัทเข้าร่วมเวิร์กชอป S01-S05 ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะมาให้คำแนะนำแบบรายบริษัท เพื่อไปปรับใช้กับองค์กร เวิร์กชอปนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่านั้น (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมเวิร์กชอป)

ระยะเวลา : 1 ชั่วโมง 51 นาที

* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร
หรือรายละเอียดการอบรม ตามความเหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

พนักงานทุกคนในองค์กรที่สนใจเรียนรู้พื้นฐาน และต้องการขับเคลื่อนการทำงานในองค์กร เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ครอบคลุมการทำงานในทุกหน่วยงาน อาทิ การพัฒนากลยุทธ์องค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารความเสี่ยง งานสื่อสารองค์กร การตลาด การผลิต การดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เป็นต้น

ระดับเนื้อหา

พื้นฐาน

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SET Contact Center 0-2009-9999
หรือ E-mail : SETContactCenter@set.or.th