S04 e-Learning: การวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ และความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (Materiality and Sustainability Risk Analysis)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรสำหรับเรียนรู้ วิธีการระบุและวิเคราะห์ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนและความเสี่ยงด้าน ESG ตลอดจนการจัดการประเด็นและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน ESG ความเสี่ยงใหม่ (Emerging Risk) และการติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ

  • ความหมาย ความสำคัญ และความเชื่อมโยงของประเด็นความยั่งยืนกับองค์กร
  •  7 ขั้นตอนสำคัญของกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ได้แก่ (1) การบ่งชี้ประเด็นความยั่งยืนองค์กร (2) การบ่งชี้ความสัมพันธ์ของประเด็นกับองค์กร (3) การประเมินความสำคัญของประเด็นที่มีต่อองค์กร (4) การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย (5) การลำดับความสำคัญด้วยตาราง Matrix (6) การให้เหตุผลและการตรวจสอบความถูกต้อง (7) การบริหารจัดการประเด็น
  • ทำความเข้าใจกับความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risks) และความเชื่อมโยงกับองค์กร

ช่องทางการเรียน

  • ระบบ E-learning ของ SET Link (สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ต้องการเก็บประวัติการเรียน และมีประกาศนียบัตร) 
  • ระบบ E-learning ของ SET Member (สำหรับบุคคลทั่วไป และมีประกาศนียบัตร)

คู่มือ การเข้าสู่ระบบ SET e-Learning เพื่อเรียนหลักสูตรนี้ Click

การต่อยอดเรียนรู้หลังจากเรียนด้วยตนเองผ่าน e-Learning

บริษัทจดทะเบียนที่สนใจและต้องการให้พนักงานต่อยอดการเรียนจาก e-Learning สู่การลงมือปฏิบัติ ตลาดหลักทรัพย์ฯ แนะนำให้บริษัทเข้าร่วมเวิร์กชอป ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะมาให้คำแนะนำแบบรายบริษัท เพื่อไปปรับใช้กับองค์กร เวิร์กชอปนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่านั้น (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมเวิร์กชอป)

ระยะเวลา : 2 ชั่วโมง 4 นาที

* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร
หรือรายละเอียดการอบรม ตามความเหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้เกี่ยวข้องกับงานงานด้านบริหารความเสี่ยง การกำหนดกลยุทธ์องค์กร และการพัฒนาความยั่งยืน เป็นต้น

ระดับเนื้อหา

พื้นฐาน

ค่าใช้จ่าย

ไม่มี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SET Contact Center 0-2009-9999
หรือ E-mail : SETContactCenter@set.or.th