Topic

วิตามินธุรกิจ : บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ต้นแบบการนำกลยุทธ์ความยั่งยืนไปพัฒนาธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

สัมภาษณ์ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ต้นแบบธุรกิจผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ประสบความสําเร็จจากการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน วิเคราะห์ประเด็นสำคัญทางธุรกิจสู่การพัฒนานวัตกรรมพลาสติกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปรับตัวจากกกระแสต่อต้านและลดการใช้พลาสติก Single Used