Topic

สรุปประด็นเนื้อหาของวิทยากรจากงาน Integrating Human Rights into Risk Management

สรุปประด็นเนื้อหากิจกรรม "Integrating Human Rights into Risk Management" เรื่องราวความร่วมมือในการผลักดันปัจจัยด้านสิทธิมนุษยชนในการลงทุนอย่างรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมระหว่างภาคการเงินและการลงทุนทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชีย (2 และ 4 มี.ค. 2564)

#FileSizeDownload
1 สรุปเนื้อหางาน Integrating human rights into risk management 2.25M Download