Topic

“ESG..สู่ความยั่งยืน” การพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนคืออะไร สำคัญอย่างไรในยุคปัจจุบัน

การทำธุรกิจให้ยั่งยืนคือการทำธุรกิจแบบประณีตมากขึ้น ต้องใส่ใจผู้มีส่วนได้เสียใกล้ไกล สังคม สิ่งแวดล้อม ในห่วงโซ่คุณค่า ไม่ได้มุ่งขายสินค้าให้ลูกค้าเพียงอย่างเดียว บทสัมภาษณ์ ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย