Topic

5 แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. การขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน
ด้วยจรรยาบรรณธุรกิจClick : Download Infographic ภาษาไทย (Thai version)
Click : Download Infographic ภาษาอังกฤษ (English version)

 

2. การขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน
ด้วยการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

Click : Download Infographic ภาษาไทย (Thai version)
Click : Download Infographic ภาษาอังกฤษ (English version)

 

3. การขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน

ด้วยการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

Click : Download Infographic ภาษาไทย (Thai version)
Click : Download Infographic ภาษาอังกฤษ (English version)

 

4. การขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน

ด้วยการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

Click : Download Infographic ภาษาไทย (Thai version)
Click : Download Infographic ภาษาอังกฤษ (English version)

 

5. การขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน

ด้วยมาตรการการแจ้งเบาะแส

Click : Download Infographic ภาษาไทย (Thai version)
Click : Download Infographic ภาษาอังกฤษ (English version)