Topic

โครงการทุนอบรมหลักสูตรสากลด้าน ESG ปี 2565 (ESG Scholarship)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนหรือส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงปัจจัย ESG ในตลาดทุนไทยมากว่าสองทศวรรษ จนปัจจุบันเกิด Output และ Outcome หลายประการ อาทิ มีจำนวนบริษัทจดทะเบียนไทยอยู่ในดัชนีความยั่งยืนระดับโลก มีรายชื่อหุ้นยั่งยืนหรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ที่เรียกว่าเป็น ESG Investment Stars ให้กับประเทศเพิ่มขึ้น และเกิด ESG Professional ขึ้นมาจำนวนหนึ่ง เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ตลาดหลักทรัพย์ฯ เล็งเห็นความจำเป็นในการยกระดับการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงปัจจัย ESG อย่างต่อเนื่องให้กับผู้มีส่วนได้เสียของตลาดทุน เนื่องจากปัจจุบันความตระหนักและการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงปัจจัย ESG นี้ ยังคงจำกัดอยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ ในขณะที่มีความต้องการข้อมูลและผลิตภัณฑ์ด้าน ESG จากฝั่งผู้ลงทุนทั้งในตลาดทุนไทยและตลาดทุนโลกเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีการยกระดับมาตรฐานด้าน ESG อย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีแผนที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล ESG พัฒนา ESG Data Platform พัฒนาการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงปัจจัย ESG สำหรับบริษัทขนาดกลางและเล็ก รวมถึงพัฒนา ESG Professional ให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญทุกกลุ่ม โดยเริ่มขยายขอบเขตการพัฒนาความรู้ด้าน ESG ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียฝั่งอุปสงค์การลงทุนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเสริมรากฐานและต่อยอดงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนในระยะต่อไป ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเร่งสร้าง ESG Professional ที่ได้มาตรฐานให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เพียงพอและทันความต้องการ ทั้งในส่วนของบริษัทจดทะเบียน สถาบันตัวกลาง ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน รวมถึงสถาบันการศึกษาและสื่อสารมวลชน เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาความยั่งยืนของตลาดทุนไทยและประเทศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ในปี 2564 กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ได้จัดสรรงบประมาณงเงิน 15 ล้านบาทอย่างต่อเนื่องรวม 3 ปี ระหว่างปี 2564-2566 ขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้ โครงการให้ทุนอบรมหลักสูตรด้าน ESG ระดับสากล หรือ "ESG Scholarship" ที่บริหารจัดการโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบเป็นทุนให้แก่บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนดังที่กล่าวข้างต้น ในการพัฒนาความรู้ความสามารถและเพิ่มพูนประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนที่คำนึงถึง ESG อันจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความยั่งยืนของตลาดทุนไทยและประเทศในภาพรวมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อมุ่งหวังให้มีจำนวน ESG Professional ที่มีศักยภาพมากขึ้น ซึ่งบัดนี้ โครงการฯ ของปี 2564 ได้สำเร็จลุล่วงเรียบร้อยแล้ว

ในปี 2565 นี้ ESG Scholarship ยังคงดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้คัดสรรหลักสูตรด้านความยั่งยืนระดับสากล ที่เป็นการเรียนแบบออนไลน์ และมีเนื้อหาครอบคลุม 5 กลุ่มเนื้อหาหลัก ได้แก่ (1) Corporate Sustainability (2) ESG Risk (3) Climate Action – Net Zero Strategy (4) Corporate Sustainability Disclosure และ (5) Sustainable Investment  รวมจำนวน 15 หลักสูตรจาก 9 สถาบัน และได้จัดสรรโควต้าทุนให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม ทั้งนี้ทุกทุนเป็นทุนแบบให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ นอกจากนี้ในปี 2564 ที่ผ่านมา SET ก็ยังได้มีการจัดตั้งเครือข่าย SET ESG Expert Pool ขึ้นมาเพื่อเป็นเวทีและโอกาสสำหรับเหล่าสมาชิกพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมทำ และช่วยกันพัฒนาตลาดทุนแบบสมัครใจ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเชิญผู้สำเร็จการศึกษาของโครงการฯ นี้เข้าร่วมต่อไป

 

📍 วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เพื่อพัฒนาต่อยอดบุคลากรในตลาดทุน ที่มีประสบการณ์และความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนโดยคำนึงถึง ESG ให้กลายเป็น “ESG Drivers” ที่สามารถนำความรู้ด้าน ESG ในระดับสากลมายกระดับมาตรฐานการทำงาน ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในองค์กรตนเองและระหว่างองค์กร นำไปสู่การเร่งให้เกิด ESG Development ในตลาดทุนไทยและยกระดับมาตรฐานงานด้าน ESG ของตลาดทุนไทยสู่ระดับสากล
 • เพื่อพัฒนาและขยายจำนวน ESG Professional หรือกลุ่มบุคลากรที่มีความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจและการลงทุน ที่คำนึงถึงปัจจัย ESG ในระดับมาตรฐานสากล รวมถึงเป็นผู้มีศักยภาพความเป็นผู้นำ มีทัศนคติที่ดีและมีจิตสาธารณะ ให้กับผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุน อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนางานด้านความยั่งยืนให้แก่องค์กร ตลาดทุนและประเทศในอนาคต
 • เพื่อสร้างต่อยอดเครือข่าย SET ESG Expert Pool ซึ่งสามารถนำมาขยายผลให้เกิดประโยชน์มากขึ้นต่อไป รวมทั้งพัฒนาให้เกิดวิชาชีพด้านการพัฒนาความยั่งยืนในตลาดทุนในอนาคต

 

📍 กำหนดการ

 • รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรับทุน ระหว่างวันที่ 1 - 30 เม.ย.  2565
 • แจ้งผลการสมัคร ภายใน 6 พ.ค. 2565

 

📍 รายละเอียดหลักสูตร

ประกอบด้วย 5 กลุ่มเนื้อหา จำนวน 15 หลักสูตรของ 9 สถาบันดังนี้ (Click ดูรายละเอียด"รวมทุกหลักสูตร")

 • กลุ่ม 1 Corporate Sustainability
  • รหัส F22-101 Governance, Stewardship & Sustainability Course สถาบัน International Corporate Governance Network (ICGN) [Click ดูรายละเอียด] [Click รับชม presentation แนะนำหลักสูตร]
  • รหัส A22-101 Sustainable Business Strategy สถาบัน Harvard Business School [Click ดูรายละเอียด] [Click รับชม presentation แนะนำหลักสูตร]
  • รหัส A22-102 Leading Sustainable Corporation Program สถาบัน Said, Oxford University [Click ดูรายละเอียด]
 • กลุ่ม 2 ESG Risk
  • รหัส F22-201 ESG Risks and Opportunities สถาบัน The Wharton School, The University of Pennsylvania [Click ดูรายละเอียด]
  • รหัส A22-201 ระกาศนียบัตรวิชาชีพ Sustainability and Climate Risk สถาบัน Global Association of Risk Professionals (GARP) [Click ดูรายละเอียด] [Click รับชม presentation แนะนำหลักสูตร]
 • กลุ่ม 3 Climate Action – Net Zero Strategy
  • รหัส A22-301 Circular Economy & Sustainability Strategies สถาบัน University of Cambridge [Click ดูรายละเอียด]
 • กลุ่ม 4 Corporate Sustainability Disclosure
  • รหัส A22-401 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ GRI Professional Certification Program 2021 สถาบัน Global Reporting Initiative (GRI) Academy [Click ดูรายละเอียด] [Click รับชม presentation แนะนำหลักสูตร]
  • ชุดหลักสูตรต่อยอด ประกาศนียบัตรวิชาชีพ GRI Professional Certification Program 2021 ประกอบด้วย 3 หลักสูตรย่อย ได้แก่ (1) รหัส A22-402 Reporting with GRI Standards 2021 Update (2) รหัส A22-403 Reporting on Human Rights with GRI Standards 2021 Update (3) รหัส A22-404 Integrating the SDGs into Sustainability Reporting สถาบัน Global Reporting Initiative (GRI) Academy [Click ดูราละเอียด] **ทุนของชุดหลักสูตรนี้มอบสำหรับผู้ที่ได้รับทุนหลักสูตร Introduction to Sustainability Reporting and the GRI Standards ในปี 2564 มาแล้วเท่านั้น
 • กลุ่ม 5 Sustainable Investment
  • รหัส F22-501 Understanding Responsible Investment สถาบัน PRI Academy [Click ดูรายละเอียด]
  • รหัส A22-501 Applied Responsible Investment สถาบัน PRI Academy [Click ดูรายละเอียด] [Click รับชม presentation แนะนำหลักสูตร]
  • รหัส A22-502 Advanced Responsible Investment Analysis สถาบัน PRI Academy [Click ดูรายละเอียด]
  • รหัส A22-503 Responsible Investment for Trustees สถาบัน PRI Academy [Click ดูรายละเอียด]
  • รหัส A22-504 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ Certificate in ESG Investing สถาบัน CFA Institute [Click ดูรายละเอียด]

 

📍 การจัดสรรสิทธิรับทุนสำหรับกลุ่มต่างๆ รวม 325 ทุน

โดยขอแนะนำหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มต่างๆ ดังนี้

 • กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสามารถสมัครในหลักสูตรต่อไปนี้
  • กลุ่ม Corporate Sustainabilityลักสูตร F22-101, A22-101, A22-102
  • กลุ่ม ESG Risk หลักสูตร F22-201, A22-201
  • กลุ่ม Climate Action – Net Zero Strategy หลักสูตร A22-301
  • กลุ่ม Corporate Sustainability Disclosure หลักสูตร A22-401, ชุดหลักสูตรต่อยอด ประกาศนียบัตรวิชาชีพ GRI Professional Certification Program 2021
  • กลุ่ม Sustainable Investment หลักสูตร F22-501, A22-501, A22-502, A22-503
 • กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยสามารถสมัครในหลักสูตรต่อไปนี้
  • กลุ่ม Corporate Sustainability หลักสูตร F22-101, A22-101
  • กลุ่ม ESG Risk หลักสูตร F22-201, A22-201
  • กลุ่ม Corporate Sustainability Disclosure หลักสูตร A22-401, ชุดหลักสูตรต่อยอด ประกาศนียบัตรวิชาชีพ GRI Professional Certification Program 2021
  • กลุ่ม Sustainable Investment หลักสูตร A22-503
 • กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ โดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ (ASCO) โดยสามารถสมัครในหลักสูตรต่อไปนี้
  • กลุ่ม Corporate Sustainability หลักสูตร F22-101
  • กลุ่ม ESG Risk หลักสูตร F22-201
  • กลุ่ม Sustainable Investment หลักสูตร F22-501, A22-501, A22-502, A22-503, A22-504
 • กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) โดยสามารถสมัครในหลักสูตรต่อไปนี้
  • กลุ่ม Corporate Sustainability หลักสูตร F22-101
  • กลุ่ม ESG Risk หลักสูตร F22-201, A22-201
  • กลุ่ม Sustainable Investment หลักสูตร F22-501, A22-501, A22-502, A22-503, A22-504
 • กลุ่มสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) โดยสามารถสมัครในหลักสูตรต่อไปนี้
  • กลุ่ม Corporate Sustainability หลักสูตร F22-101
  • กลุ่ม ESG Risk หลักสูตร F22-201
  • กลุ่ม Sustainable Investment หลักสูตร F22-501, A22-501, A22-502
 • กลุ่มสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ (CFAST) โดยสามารถสมัครในหลักสูตรต่อไปนี้
  • กลุ่ม Sustainable Investment หลักสูตร A22-504
 • กลุ่มสมาคมในตลาดทุน โดยสามารถสมัครในหลักสูตรต่อไปนี้
  • กลุ่ม Sustainable Investment หลักสูตร F22-501, A22-503
 • กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน โดยสามารถสมัครในหลักสูตรต่อไปนี้
  • กลุ่ม Corporate Sustainability หลักสูตร F22-101
  • กลุ่ม ESG Risk หลักสูตร F22-201
  • กลุ่ม Sustainable Investment หลักสูตร F22-501, A22-503
 • กลุ่มมหาวิทยาลัย โดยสามารถสมัครในหลักสูตรต่อไปนี้
  • กลุ่ม Corporate Sustainability หลักสูตร A22-101, A22-102
  • กลุ่ม ESG Risk หลักสูตร F22-201, A22-201
  • กลุ่ม Climate Action – Net Zero Strategy หลักสูตร A22-301
 • กลุ่มสื่อมวลชน โดยสามารถสมัครในหลักสูตรต่อไปนี้
  • กลุ่ม ESG Risk หลักสูตร F22-201
  • กลุ่ม Sustainable Investment หลักสูตร F22-501

 

📍 เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 • ผู้เข้าร่วมโครงการต้องได้รับความเห็นชอบและได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้นสังกัด (Click แบบฟอร์มใบรับรอง) หมายเหตุ: หากผู้รับทุนคือผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรก็ให้ลงนามรับรองโดยใส่ชื่อตนเอง
 • ผู้เข้าร่วมโครงการต้องสมัครเรียน และเรียนให้จบหลักสูตร รวมถึงทำการสอบ (สำหรับหลักสูตรที่มีการทดสอบ [Test] หรือการสอบ [Examination]) ให้แล้วเสร็จ (1) ภายในเวลาที่สถาบันเจ้าของหลักสูตรกำหนด และ/หรือ (2) ภายใน 30 พ.ย. 2565
 • ผู้เข้าร่วมโครงการต้องนำส่งหลักฐานการจบหลักสูตร หรือหลักฐานการสอบแล้วเสร็จ เช่น ประกาศนียบัตร หรือ email แจ้งผลจากสถาบันผู้สอบ (ไม่จำเป็นว่าท่านจะสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สถาบันผู้สอนกำหนดหรือไม่) มาแสดงแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมกับการขอเบิกจ่ายค่าทุนคืน ภายใน 30 วันหลังจบหลักสูตรหรือสอบเสร็จ
 • สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับทุนในหลักสูตรต่อไปนี้ ได้แก่ F22-501, A22-501, A22-502, A22-503 ของสถาบัน PRI Academy A22-102 ของสถาบัน Said, Oxford University และ A22-301 ของสถาบัน University of Cambridge หลักสูตรเหล่านี้จะมีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับทุน และการชำระเงินให้แก่สถาบันผู้สอน ดังนั้น ผู้สนใจควรศึกษารายละเอียดหลักสูตรให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจสมัครรับทุน
 • *[ข้อความสำคัญ] กรณีที่ผู้รับทุน ไม่ได้สมัครเรียน ไม่ได้เรียน หรือไม่ได้สอบ (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จตามกำหนดการของสถาบัน หรือตามเงื่อนไขที่ปรากฏในรายละเอียดหลักสูตร ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณางดให้สิทธิแก่ท่าน และ/หรือ องค์กรของท่านในการรับทุนของ CMDF เป็นเวลา 3 ปีถัดจากปี 2565 (ระหว่างปี 2566-2568) และผลการตัดสินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ทุนแก่ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ตามความเหมาะสม และผลการตัดสินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • การให้ทุนของโครงการฯ นี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเพียงตัวกลางดำเนินการในเรื่องการสรรหาและคัดเลือกหลักสูตรที่เห็นว่ามีความเหมาะสมสำหรับการพัฒนาด้าน ESG ให้กับผู้เกี่ยวข้อง การติดต่อสถาบันผู้สอนเพื่อแจ้งการเรื่องให้ทุนแก่ท่านกับทางสถาบันรับทราบ การเจรจาต่อรองค่าหลักสูตร และการอำนวยความสะดวกเบิกจ่ายค่าทุนจาก CMDF ให้กับทุกท่าน ดังนั้น ผู้รับทุนทุกท่านต้องรับผิดชอบตนเอง และดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนด้วยตนเองในฐานะนักเรียนคนหนึ่ง เนื่องจากการเข้าเรียนเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้เรียนแต่ละท่านที่มีกับสถาบันผู้สอน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่สามารถดำเนินการใดๆ แทนท่านได้ อาทิ การสมัครเรียน การชำระเงิน การขอรับ/ติดตามใบเสร็จรับเงิน การเข้าเรียนตามกำหนดเวลา การเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี) การติดต่อขอข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องการเพิ่มเติม การขอรับประกาศนียบัตร การขอ user และ password เพื่อเข้าเรียนออนไลน์ การพบปัญหาทางเทคนิคบนระบบการเรียนออนไลน์ของสถาบัน เป็นต้น ทั้งนี้ Contacts การติดต่อแต่ละสถาบันปรากฏตามรายละเอียดหลักสูตร

 

📍 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • คุณสมบัติทั่วไป
  • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  • ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษทั้งการฟังพูดอ่านเขียนในระดับดี และพร้อมที่จะเรียนด้วยภาษาอังกฤษ
  • เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและความประพฤติดี
  • มีจิตสาธารณะ และเต็มใจอุทิศตนเองเพื่อส่วนรวม
 • คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมจาก "บริษัทจดทะเบียน"
  • เป็นพนักงานของบริษัทจดทะเบียน ที่สนับสนุนหรือรับรองให้ท่านรับทุนนี้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน
  • มีความสนใจ ความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาและขับเคลื่อนเรื่อง ESG ในองค์กรและตลาดทุนไทย
  • เป็นผู้ทำงานและมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาความยั่งยืนหรือ ESG ขององค์กรโดยตรง หรือมีหน้าที่รับผิดชอบด้านอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ความรู้ด้าน ESG
 • คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมจาก "สถาบันตัวกลางของตลาดทุน"
  • เป็นพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่สนับสนุนหรือรับรองให้ท่านรับทุนนี้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน
  • มีความสนใจ ความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาและขับเคลื่อนเรื่อง ESG ในองค์กรและตลาดทุนไทย
  • เป็นผู้ทำงานและมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาความยั่งยืนหรือ ESG ขององค์กรโดยตรง หรือมีหน้าที่รับผิดชอบด้านอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ความรู้ด้าน ESG

 

📍 การสมัครขอรับทุน

 • เปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนผ่านทางออนไลน์ (Click เพื่อลงทะเบียนสมัคร) ระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 เม.ย. 2565
 • แบบฟอร์มใบรับรองจากผู้บริหาร Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

 

📍 การแจ้งผลการสมัครขอรับทุน

 • ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะแจ้งยืนยันผลการสมัครขอรับทุนให้แก่ผู้สมัครทุกท่านทราบผ่านทางอีเมล พร้อมกับสำเนา (cc:) ถึงผู้บังคับบัญชาและผู้ประสานงาน (ถ้ามี) ตามรายละเอียดที่ผู้สมัครระบุในใบสมัครออนไลน์ ภายในวันที่ 6 พ.ค. 2565 (การลงทะเบียนสมัครรับทุนผ่านทางออนไลน์ ยังไม่ถือว่าท่านได้รับทุน)
 • ผลการพิจารณาให้ทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

📍 การสมัครเรียนและชำระเงินแก่สถาบันผู้สอนของผู้รับทุน

 • ** โปรดอย่าสมัครหรือลงทะเบียนเรียนกับทางสถาบัน จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันสิทธิเป็นผู้รับทุนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • ภายหลังได้รับการยืนยันสิทธิเป็นผู้รับทุนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้รับทุนต้องติดต่อและสมัครเรียน หรือสมัครสอบในหลักสูตรที่ได้รับทุนกับสถาบันผู้สอนด้วยตนเอง ตามรายละเอียดของแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่ได้ดำเนินการสมัครเรียนให้กับท่าน
 • การชำระเงินแก่สถาบันผู้สอนมี 2 ประเภทดังนี้
  1. เฉพาะหลักสูตร F22-501, A22-501, A22-502, A22-503 ของสถาบัน PRI Academy ทาง CMDF จะเป็นผู้ชำระเงินค่าสมัครเรียน/ค่าสอบให้แก่สถาบันผู้สอนแทนผู้รับทุน ดังนั้น ผู้รับทุนไม่จำเป็นต้องชำระค่าสมัครเรียนด้วยตนเอง (ซึ่งหากผู้รับทุนเรียนไม่จบ/ไม่เข้าสอบ ก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการที่แจ้งไว้ข้างต้น)
  2. เฉพาะหลักสูตA22-102 ของสถาบัน Said, Oxford University และ A22-301 ของสถาบัน University of Cambridge ผู้รับทุนสามารถเบิกค่าสมัครเรียน/ค่าสอบ ได้ทันทีหลังจากสมัครเรียนกับสถาบันเรียบร้อยแล้ว (ซึ่งหากผู้รับทุนเรียนไม่จบ/ไม่เข้าสอบ ก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการที่แจ้งไว้ข้างต้น)
  3. สำหรับหลักสูตรอื่นๆ ที่เหลือ ผู้รับทุนต้องสำรองจ่ายเงินค่าสมัครเรียน หรือสมัครสอบไปก่อนล่วงหน้าด้วยตนเอง โดยจะสามารถเบิกค่าสมัครเรียน หรือสมัครสอบได้ต่อเมื่อท่านเรียนจบหรือผ่านการสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • กรณีที่สถาบันผู้สอนมีส่วนลดค่าสมัคร ผู้รับทุนต้องลงทะเบียนสมัคร และชำระเงิน ตามขั้นตอนและเงื่อนไขส่วนลดซึ่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดของแต่ละหลักสูตร

 

📍 การเบิกจ่ายค่าทุนของผู้รับทุน

 • ความครอบคลุมของค่าทุน ทุนของโครงการฯ เป็นทุนแบบให้เปล่าโดย
  • ครอบคลุมค่าสมัครเรียน ค่าสมัครสอบ (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อการชำระเงิน/โอนเงินผ่านตัวแทนทางการเงิน ในการชำระเงินให้แก่สถาบันผู้สอน
  • ครอบคลุมอุปกรณ์ สื่อการเรียน หรือ e-book ที่มีลักษณะเป็นออนไลน์ ซึ่งสถาบันผู้สอนให้จัดรวมอยู่ในค่าสมัครเรียน หรือค่าสอบอยู่แล้ว
  • ไม่ครอบคลุมอุปกรณ์ สื่อการเรียน หรือหนังสือ ที่ผู้เรียนต้องการซื้อเพิ่มเติมเป็นการส่วนตัว หรือค่าเข้าร่วมกิจกรรมเสริมที่สถาบันผู้สอนเสนอเป็นทางเลือกเพิ่มเติม
 • หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าทุน ประกอบด้วย 4 อย่าง ได้แก่
  1. หลักฐานการเรียนจบ (Certificate of Completion) และหลักฐานการเข้าสอบ (กรณีมีสอบแบบ Examination ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
  2. หลักฐานยืนยันการชำระเงินให้แก่สถาบันผู้สอน เช่น
   • (1) ใบเสร็จรับเงิน/Invoice จากสถาบันผู้สอน ที่ระบุชื่อผู้เรียน และ Statement บัตรเครดิตที่ระบุชื่อผู้โอนเงินชำระค่าเรียนให้แก่สถาบันผู้สอน หรือ
   • (2) หลักฐานการโอนเงินชำระค่าเรียนที่ระบุชื่อผู้โอนเงิน ให้แก่สถาบันผู้สอน (ชื่อผู้โอนจะเป็นชื่อผู้รับทุนเอง หรือชื่อองค์กรต้นสังกัดของผู้รับทุนก็ได้) โดยในเอกสารนี้ต้องระบุจำนวนเงินโอนที่เป็นทั้งสกุลเงินไทยและสกุลเงินต่างประเทศ
  3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ที่เป็นชื่อเดียวกันกับชื่อในใบเสร็จรับเงิน (ชื่อของผู้รับทุน หรือ ชื่อองค์กรต้นสังกัดที่เป็นผู้ชำระเงินแทนผู้รับทุน และมีชื่อที่แสดงในหลักฐานการชำระเงิน)
  4. แบบขอเบิกจ่ายเงิน โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง (Click เพื่อ Download แบบขอเบิกจ่ายเงิน)
 • ขั้นตอนและเงื่อนไขการเบิกจ่ายค่าทุน
  • สามารถเบิกจ่ายค่าทุนเป็นสกุลเงินไทยเท่านั้น 
  • ส่งหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าทุนทั้งหมด ไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อีเมล SRcenter@set.or.th ภายใน 30 วันหลังจากเรียนจบหรือผ่านการสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
  • อีเมลที่ส่งมาภายในวันที่ 5 ของเดือน และมีหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าทุนครบถ้วนถูกต้อง ท่านจะได้รับเงินคืนภายในวันที่ 25 ของเดือนเดียวกัน (หากไม่เป็นไปตามนี้ ท่านจะได้รับเงินคืนภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป)
  • ค่าทุนที่เบิกจ่ายจะถูกเข้าบัญชีธนาคารตามสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ท่านแจ้งมา (กรณีที่ตรงกับวันหยุดธนาคาร ท่านจะได้รับเงินในวันทำการถัดไป)
  • วันสุดท้ายของการเบิกจ่ายคือวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ซึ่งจะได้รับเงินคืนภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2565

 

📍 ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายส่งเสริมความรู้ด้านความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีเมล: SRCenter@set.or.th โทรศัพท์: 02 009 9893, 02 009 9886