Topic

ESG Impacts and Business Showcases 2023

ESG Impacts and Business Showcases 2023
สรุปผลกระทบและจุดเด่นการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำ ESG Impacts and Business Showcases 2023 เพื่อสรุปภาพรวมของผลกระทบเชิงบวกด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) จากกระบวนการดำเนินธุุรกิจของบริษัทจดทะเบียนที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น การมีส่วนร่วมบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างครอบคลุมทั้งภายในการดำเนินงานขององค์กรและของคู่ค้า การดูแลและพัฒนาศักยภาพพนักงาน การคำนึงถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การพัฒนาและสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและโปร่งใส การบริหารจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมประเด็นด้าน ESG รวมถึงการพัฒนาคู่ค้าให้มีการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อช่วยสร้างสรรค์ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า

 

นอกจากนี้ ESG Impacts and Business Showcases 2023 ยังแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างของแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ “ต้นแบบแห่งธุรกิจยั่งยืน” ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนในเชิงกลยุทธ์ได้อย่างโดดเด่น ปรับตัวให้ทันต่อบริบทและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการขยายโอกาสทางธุรกิจผ่านฐานตลาดใหม่ ๆ และการร่วมลงทุนกับพันธมิตรในธุรกิจใหม่ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนความสามารถในการเสริมสร้างรากฐานการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

 

ข้อมูล ESG Impacts and Business Showcases 2023 ประกอบด้วยข้อมูลผลการดำเนินงานด้าน ESGของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings 2023 จำนวน 193 บริษัท (ณ วันที่ 6พฤศจิกายน 2566) แยกตามการจัดกลุ่มอุตสาหกรรม 8 กลุ่มของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยสู่สาธารณะ เช่น แบบ 56-1 One Report รายงานความยั่งยืน และ SET ESG Data Platform ซึ่งมีทั้งข้้อมููลเชิงปริมาณและข้้อมููลเชิิงคุุณภาพ นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลผลการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล SET Awards 2023 ด้าน Sustainability Awards โดยข้อมูลทั้งหมดมาจากการนำเสนอของบริษัทจดทะเบียนระหว่างการพิจารณารางวัลดังกล่าว


ESG Impacts and Business Showcases 2023
ฉบับรวม 

ESG Impacts and Business Showcases 2023  ฉบับรวม 
Click

 

ESG Impacts and Business Showcases 2023 ตามลุ่มอุตสาหกรรม

 

กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
Click

กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
Click

กลุ่มธุรกิจการเงิน
Click

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
Click

 

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
Click

กลุ่มทรัพยากร
Click

กลุ่มบริการ
Click

กลุ่มเทคโนโลยี
Click


ESG Impacts :
 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล SET Awards 2023 กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence

ESG Impacts : บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล SET Awards 2023 กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence Click