Topic

Climate Change

Business & Climate Change เรื่อง Understanding Climate Change as Business Drivers ตอนที่ 3/7 Climate Change-The New Economy

VDO Clip บันทึกจากงานสัมมนา SET ESG Webinar Series: Business & Climate Change ครั้งที่ 1 เพื่อความเข้าใจธุรกิจกับ Climate Change ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและความคาดหวังของตลาดโลก นโยบายรัฐ เตรียมรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางความกดดันที่เพิ่มขึ้น

Business & Climate Change เรื่อง Understanding Climate Change as Business Drivers ตอนที่ 2/7 เป้าหมายประเทศไทย...เกี่ยวกับภาคเอกชนอย่างไร

VDO Clip บันทึกจากงานสัมมนา SET ESG Webinar Series: Business & Climate Change ครั้งที่ 1 เพื่อความเข้าใจธุรกิจกับ Climate Change ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและความคาดหวังของตลาดโลก นโยบายรัฐ เตรียมรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางความกดดันที่เพิ่มขึ้น

Business & Climate Change เรื่อง Understanding Climate Change as Business Drivers ตอนที่ 1/7 Business and Climate Change

VDO Clip บันทึกจากงานสัมมนา SET ESG Webinar Series: Business & Climate Change ครั้งที่ 1 เพื่อความเข้าใจธุรกิจกับ Climate Change ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและความคาดหวังของตลาดโลก นโยบายรัฐ เตรียมรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางความกดดันที่เพิ่มขึ้น

TCFD01 e-Learning: TCFD & SDGs Beginners

เอกสาร Slide Presentation ประกอบการบรรยายหลักสูตร TCFD01 e-Learning: TCFD & SDGs Beginners พร้อมสรุปคำถาม-คำตอบ

TCFD02 e-Learning: TCFD & SDGs Advanced

เอกสาร Slide Presentation ประกอบการบรรยายหลักสูตร TCFD02 e-Learning: TCFD & SDGs Advanced พร้อมสรุปคำถาม-คำตอบ

TCFD03 e-Learning: TCFD & SDGs - ESG Risk Analysis and GHG Accounting

เอกสาร Slide Presentation ประกอบการบรรยายหลักสูตร TCFD03 e-Learning: TCFD & SDGs - ESG Risk Analysis and GHG Accounting พร้อมสรุปคำถาม-คำตอบ