Topic

Corporate Sustainability

คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Sustainability Guide for Listed Companies)

เครื่องมือที่จะช่วยให้ธุรกิจยกระดับการดำเนินงาน ให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืน