Topic

Employee

ชุดความรู้ด้านความยั่งยืนเบื้องต้นสำหรับพนักงาน (Sustainability DNA for Employees)

ชุดความรู้ด้านความยั่งยืนเบื้องต้นสำหรับพนักงาน เป็นเครื่องมือพื้นฐานความรู้ความเข้าใจการทำงานตามแนวทางความยั่งยืนที่สามารถใช้กับการทำงานประจำวันของพนักงานทุกระดับ มีทั้งความรู้ทั่วไปและการขับเคลื่อนกลยุทธ์ความยั่งยืนขององค์กร

วิตามินธุรกิจ ชุด DNA ความยั่งยืนของพนักงาน ตอนที่ 6/6 สุขภาวะและความปลอดภัยในที่ทำงาน ช่วยให้ธุรกิจยั่งยืนได้อย่างไร

DNA ความยั่งยืนอยู่ในการทำงานทุกวัน สุขภาพที่ดีของพนักงานและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงาน มีความปลอดภัยถือเป็นปัจจัยสำคัญเพราะพนักงานเป็น Key factor ที่ช่วยขับเคลื่อนและผลักดันให้องค์กรเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

วิตามินธุรกิจ ชุด DNA ความยั่งยืนของพนักงาน ตอนที่ 5/6 ดูแลและพัฒนาศักยภาพพนักงาน สร้างรากฐานที่มั่นคงให้ธุรกิจอย่างไร

DNA ความยั่งยืนอยู่ในการทำงานทุกวัน "ฝ่ายทรัพยากรบุคคล" เป็นพระเอกเรื่องของพนักงานตั้งแต่เลือกคนมาทำงาน ช่วยพัฒนาศักยภาพ ดูแลสวัสดิการ ทั้งหมดนี้สำคัญต่อการสร้างรากฐานที่ยั่งยืนให้องค์กร

วิตามินธุรกิจ ชุด DNA ความยั่งยืนของพนักงาน ตอนที่ 4/6 สร้างสรรค์สินค้าและบริการอย่างรับผิดชอบ ช่วยธุรกิจได้อย่างไร

DNA ความยั่งยืนอยู่ในการทำงานทุกวัน "การผลิตสินค้าและบริการ" ในปัจจุบันไม่สามารถเน้นที่ยอดขายเพียงอย่างเดียวได้อีกต่อไป แต่ต้องใส่ใจกับปัญหา ความต้องการของลูกค้า คุณภาพของสินค้า พร้อมรับผิดชอบต่อผู้ใช้สินค้าและบริการ

วิตามินธุรกิจ ชุด DNA ความยั่งยืนของพนักงาน ตอนที่ 3/6 ทำอย่างไรจะช่วยคู่ค้าให้เติบโตไปพร้อมกับเรา

DNA ความยั่งยืนอยู่ในการทำงานทุกวัน “งานด้านจัดซื้อ” มีส่วนต่อความยั่งยืนขององค์กรอย่างไรบ้าง เราควรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างไร ที่สามารถตอบโจทย์ การพัฒนาสู่ความยั่งยืนได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร