Topic

GHG Emission

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก [หลักสูตรที่ 1 เรื่อง “เข้าใจความเสี่ยงโอกาส และเข้าใจตัวเอง”] ตอนที่ 3/3

VDO Clip บันทึกจากงานสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก หลักสูตรที่ 1 เรื่อง “เข้าใจความเสี่ยงโอกาส และเข้าใจตัวเอง” ตอนที่ 3/3

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก [หลักสูตรที่ 1 เรื่อง “เข้าใจความเสี่ยงโอกาส และเข้าใจตัวเอง”] ตอนที่ 2/3

VDO Clip บันทึกจากงานสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก หลักสูตรที่ 1 เรื่อง “เข้าใจความเสี่ยงโอกาส และเข้าใจตัวเอง” ตอนที่ 2/3

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก [หลักสูตรที่ 1 เรื่อง “เข้าใจความเสี่ยงโอกาส และเข้าใจตัวเอง”] ตอนที่ 1/3

VDO Clip บันทึกจากงานสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก หลักสูตรที่ 1 เรื่อง “เข้าใจความเสี่ยงโอกาส และเข้าใจตัวเอง” ตอนที่ 1/3

TCFD04 e-Learning: TCFD & SDGs -TCFD in Finance

เอกสาร Slide Presentation ประกอบการบรรยายหลักสูตร TCFD04 e-Learning: TCFD & SDGs -TCFD in Finance พร้อมสรุปคำถาม-คำตอบ