Topic

GHG Emission

SD Professional Sharing 3/2021: Climate Change ความเสี่ยงที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม และการรายงานก๊าซเรือนกระจกใน One Report

VDO Clip กิจกรรม "SD Professional Sharing 3/2021: Climate Change ความเสี่ยงที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม และการรายงานก๊าซเรือนกระจกใน One Report" เรื่องราวจากประสบการณ์ของ บมจ. แพลน บี มีเดีย และ บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์

วิตามินธุรกิจ ชุด DNA ความยั่งยืนของพนักงาน ตอนที่ 2/6 ร่วมคิดและใช้ทรัพยากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

DNA ความยั่งยืนอยู่ในการทำงานทุกวัน เราทุกคนมีส่วนร่วมส่งเสริมความยั่งยืนขององค์กรได้ง่ายๆ ในประจำวัน อาทิ การใช้ทรัพยากรไฟฟ้า น้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ การลดปริมาณหรือร่วมมือจัดการกับขยะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขยะจากบ้าน หรือขยะจากที่ทำงาน

Climate Change: Key Trend in Capital Market Risks and Opportunities - Greenhouse Gas Management Tool and Reporting (RATCH)

เอกสารประกอบกิจกรรม สัมมนา Climate Change: Key Trend in Capital Market Risks and Opportunities

Climate Change: Key Trend in Capital Market Risks and Opportunities - Greenhouse Gas Management Tool and Reporting (SCG)

เอกสารประกอบกิจกรรม สัมมนา Climate Change: Key Trend in Capital Market Risks and Opportunities

Climate Change: Key Trend in Capital Market Risks and Opportunities - Greenhouse Gas Management Tool and Reporting (TGO)

เอกสารประกอบกิจกรรม สัมมนา Climate Change: Key Trend in Capital Market Risks and Opportunities