Topic

THSI

รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ปี 2565

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนใน Thailand Sustainability Investment (THSI) ปีล่าสุด และปีย้อนหลังตั้งแต่ พ.ศ. 2558 (ปีแรกของการมี THSI)

เกณฑ์และคู่มือการเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืน ของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566

เกณฑ์และคู่มือการเข้าร่วมประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อการจัดทำรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565

SUSTAINABLE DEVELOPMENT Showcases 2018

79 บริษัทจดทะเบียนที่เป็นองค์กรต้นแบบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งอยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment ปี 2561 (ค.ศ. 2018) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำดัชนีความยั่งยืน SET THSI Index ครั้งแรกของตลาดทุนไทย

กระแสการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainability Investment) ทำให้ปี 2561 SET จัดทำดัชนีความยั่งยืน SET THSI Index ขึ้นครั้งแรก เป็นดัชนีที่แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน