Topic

SET ESG Ratings

ESG Impact Assessment Report: THSI 2022

ตัวอย่างการดำเนินงานที่น่าสนใจของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI 2021 รวม 170 บริษัทสำหรับเป็นกรณีศึกษา ตลอดจนแสดงผลลัพธ์เชิงบวก ที่เกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรของบริษัทเหล่านี้ ตามประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ

ESG Impact Assessment Report: THSI 2021

ฉบับรวมเล่ม 8 กลุ่มอุตสาหกรรม และฉบับแยกรายกลุ่มอุตสาหกรรม

SUSTAINABLE DEVELOPMENT Showcases 2020: แนวทางการจัดการภาวะวิกฤต COVID-19

หนังสือ Sustainable Development Showcase ที่รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ปี 2563 ซึ่งจัดทำขึ้นภายใต้เนื้อหาแนวทางการจัดการภาวะวิกฤต COVID-19

SUSTAINABLE DEVELOPMENT Showcases 2019

98 บริษัทจดทะเบียนที่เป็นองค์กรต้นแบบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งอยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment ปี 2562 (ค.ศ. 2019) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย