Topic

SD Professional Sharing 3/2020: Storytelling for Sustainability เรื่องเล่าความยั่งยืนของบริษัทและแบรนด์

Slide presentation กิจกรรม "SD Professional Sharing 3/2020: Storytelling for Sustainability เรื่องเล่าความยั่งยืนของบริษัทและแบรนด์" ที่บอกว่าสื่อสารอย่างไรให้รู้เรื่อง ได้เรื่อง โดนใจ ผ่านโมเดล รู้เรา รู้เขา รู้เล่า รู้เรื่อง โดยคุณทอปัด สุบรรณรักษ์

#FileSizeDownload
1 Slide presentation ของกิจกรรม SD PROFESSIONAL SHARING 3/2020: Storytelling for Sustainability เรื่องเล่าความยั่งยืนของบริษัทและแบรนด์ 9.59M Download